Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          

UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:_
               UÁå£À¥Àà vÁ¬Ä fAPÀªÀÄä ºÀjd£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ°FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä½UÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ  ¢£ÁAPÀ 20-06-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢zÀÝ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A: 498 (J) 323,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
       ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ   £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UËqÀ£À¨sÁ«, 22 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á¼À ºÀ¸ÀªÀi PÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd §eÁeï PÀªÁ¸ÀQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. -4375 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: «ÃuÁ ¨Ágï  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  E§âgÀÆ PÀÆr »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï zÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ¸ÉßûvÀ UÀ¤ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆlÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd FvÀ£À aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁEPÉÆAqÀÄ  ªÁ¥Á¸ï ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ. J. 37 ºÉZï. 4375 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸À£Àß °AUÀgÁd FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  C®èzÉ £ÁUÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj  ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/12 PÀ®A 279,337,338.304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ  ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á:zsÀĪÀÄw ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ PÀÆr ¹ÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆçâgÀ ¥ÉÊQ GµÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÀÄ IÄvÀĪÀÄwAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CmÉÆà £ÀA: PÉJ 36/J1987ºÉÆgÀnzÀÄÝ  CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.01/J¥sï-9222 gÀ ZÁ®PÀ £É®ªÀÄAUÀ® r¥ÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁUÀgÀ¨ÉlÖ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ G½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2012 PÀ®A: 279,337.338, 304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 19.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÉÆãÁégÀ vÁvÀ£À ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è £ÀªÀÄÆägÀ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á§  EzÀÄÝ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉìÃ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï PÉJ 36 «-3117 ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁqÀVj FvÀ£ÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀiÁqÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀĵÀÆÖgÀÄ - ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄjUÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ªÀÄĵÀÆÖjUÉ  §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 37 J¯ï /9820 ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ½AzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20/06/2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/12 PÀ®A 279, 337  338 L¦¹    gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà GzÁâ¼À 26ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ  1) 180 JA.J¯ï £À 60 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì C.Q. 2580/-2) 330 JA.J¯ï £À 26 QAUÀ ¦üñÀgÀ ©AiÀÄgï.¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 595/-3) 650 JA.J¯ï £À 07 QAUÀ ¦üñÀgÀ ©AiÀÄgï.¨Ál°UÀ¼ÀÄÄC.Q. 595/- 4) 90 JA.J¯ï 17 N.n. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ .C.Q 510/- ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:180/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                 ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 ¦.JA.PÉÌ §AUÁj PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è D®A ¨ÁµÀ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ ªÀ: 38 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¸ÁÛgÀ ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 450/-, MAzÀÄ ¥sÀƪÀÄð PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ¹ªÀiï ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 179/2012 PÀ®A. 78(111) sPÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
              ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-50 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ d¯Á®¸Á§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GB CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß  FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt 770=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ À zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®AB 78[111] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ F½UÉÃgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀĹ̠ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¹.¦.L ªÀĹÌgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 1250/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 21-45 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 60/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-20-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå @ ¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 40ªÀµÀð, eÁ-dAUÀªÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-gÉPÀ®ªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ ¸ÀA§A¢PÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ,¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå,ªÀÄvÀÄÛ  «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ-dAUÀªÀÄ ¸Á-gÉPÀ®ªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ E¸ÀÄPÉÆnÖgÀĪÀ ¸Á®ªÀ£Éß ¥ÀÆwð PÉÆnÖ®è ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀÄrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹¢ÝÃAiÀiÁ'' CAvÁ CAzÀÄ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¹zÀÝAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqwÀAiÀÄ JqÀ UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ©zÀÄÝ GUÀÄgÀÄ JzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ «gÉñÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ J®ègÀÆ PÀÆr EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® zÀÄqÀÄØ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012 PÀ®A, 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ UÉÆëAzÀ¥Àà 60 ªÀµÀð eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á/UÀAUÁ ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉUÉ UÀzsÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹Û 2 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥Àà EvÀ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ 500/- PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ CµÀÄÖ ºÉÆ®PÉÌ EµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀB20-06-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ  ¨sÁªÀ£À ¸ÉÆ¸É dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 4 ¨sÁUÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ ¨sÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrzÁÝgÉÆà E®èªÉÇà CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀzsÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä dAiÀĪÀÄä FPÉUÉ K£ÀªÀÄä ¨sÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¢ÝÃgÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥ÀàEªÀ£ÀÄ DPÉUÉ  K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁrÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥ÀàEªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ªÉÆt PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÁd FPÉAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, §®UÀqÉAiÀÄ gÀmÉÖUÉ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸Á¬Ä¹ HvÀÄ ºÁQ ©rÛ« CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA; 122/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt .zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


  ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           
             gÀÄPÁä£ï vÀAzÉ gÀAeÁ£ï ¸Á¨ï 24 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/UÀÄAd½î  FvÀ£ÀÄ gÀÄPÁì£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ CPÀâgÀ ¸Á§ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ°, ¸Á: UÀÄAd½î, FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ  PÀÆqÀ ¦æÃwUÉ M¦à M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ gÀÄPÁä£À£ÀÄ DPÉUÉ  £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÉß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DPÉAiÀÄÄ  M¥ÀàzÉà ®UÀߪÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ CzɯÁè ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ. DzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ  ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀgÀÆ ¢£ÁAPÀB10-06-2012 gÀAzÀÄ G¥Áæ¼À gÀ¸ÀÛUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  C°èUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ  §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. FUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2012. PÀ®A. 376 L¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ-20/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ ¦ügÁå¢AiÀÄ »A¢£À ºÉÆ®zÀ°è DPÁ±À vÀAzÉ dUÀ¢±ï 10 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ «zÁåyð ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ. EªÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À vÁvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀUÀ §t«AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊ J¨ÉâgÀ°UÉ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÁ±À¤UÉ À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  zÁjAiÀÄ ªÀiÁzÀåzÀ°è «µÀªÀÅ ªÉÄÊAiÀįÁè Kj zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä @ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À 32 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:  13/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ:60 eÁw :£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ. (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ) FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁzÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-6-2012 gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®AUÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §¤ß ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 18/2012  PÀ®A -174 CRPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:  
   
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2012 gÀAzÀÄ  -62 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.