Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jun 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-            

  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ-17-06-2014 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°GqÉzÀªÀgÀUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ  ªÀiÁ£Àå ²æà ºÉZï.gÁªÀÄÄ®Ä J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CPÀæªÀÄ PÉƽ ¥ÀAzÀå DlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 48 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 02 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02 fêÀAvÀPÉƽUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 4380/gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ  eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß  54/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæöÌgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 16-06-2014 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ – 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 142/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 28, ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 33 ನೇದ್ದನ್ನು  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÉñÀ vÀAzÉ ¢.«oÀ¯ï, ¸Á: ¹n mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) fAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¢.£ÀgÀ¸À¥Àà, 49 ªÀµÀð, G: eɸÁÌA £ËPÀgÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ »ÃgÁf gÁªï, 34 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-9-64, ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï, ºÉƸÀ ªÀiÁåzÀgÀªÁr, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 4) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, 44 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-4-223/1, ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಈತನ ತಂದೆಯು ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ಈತನು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಕಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ¦üAiÀiÁ¢ð ²æêÀÄw §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á: gÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ .ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು .ಸಿ ತೆಗೆಸಲು ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 33 ನೇದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 03 ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ. 03 ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 04 ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸದಿಂದ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 99/2014 ಕಲಂ: 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2014 gÀAzÀÄ 92  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.