Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Feb 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:66ªÀ, G: ¤ªÀÈwÛ ¦.J¸ï.L , ¸Á:PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ 1984 gÀ°è AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.207/AiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ zÀgÀUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:35ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¨ÁzÀ°ð , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¸Àȶֹ ¢£ÁAPÀ:28-01-1994 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:04-09-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 02. £ÁUÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:26ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.56/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 67/2014 PÀ®A. 465, 468, 419 ¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 30ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.  JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï N¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ UÀÄ¢ÝzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DzÉÃ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: DzÉ¥Àà, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ZÀÆj, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/14 PÀ®A.,143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149   L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿ.26-02-2014ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ-24ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ   ಸಾ; ಬಲ್ಲಟಗಿ  FvÀನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಟಗಿ  ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು  ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ [1]  ವೀರಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ      [2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ        [3]ಅಮರೇಶ ತಂದೆ  ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ   [4] ನರಸಪ್ಪ [5] ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ    [6] ಈರೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಅದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಿನೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿ ರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51 / 2014 ಕಲಂ: 143.147.341.323..ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 26-02-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ wªÀÄäAiÀÄå ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ  PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ  DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 4d£ÀÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄßvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ      CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 26/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.28 ªÀµÀð, eÁ.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É vÉÆqÀQ vÁAqÁzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl.FvÀನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿನಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ಮುದಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್.ನಂ.ಕೆಎ-48-ಕ್ಯೂ-2261 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ.ಕೆಎ-01-ಎ.ಬಿ-5662 ಗಾಡಿಯ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೃತನಿಗೆ ಬಲಭಾಗದ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.34 ªÀµÀð, eÁw.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ  41 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    6800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.