Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÉÆ°Ã¸ï  zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ:-25/11/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® w¥Àà£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è w¥Àà£ÀºÀnÖ-¥ÀUÀqÀ¢¤ß gÀ¸ÉåAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Á£ï ±Á¥ï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨ÉAZÀªÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð,eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-w¥Àà£ÀºÀnÖ. FvÀ£ÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ. PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ .1-ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q.E¯Áè .£ÀUÀzÀÄ ºÀt 785/-gÀÆ¥Á¬Ä .1-¨Á¯ï ¥É£ÀÄß CA.Q.E¯Áè d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2013.PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ : 25-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï ±ÉÃSï , aÃ¥sï E£ï ªÉ¹ÖUÉÃlgï L.¦.Dgï «f¯É£Àì ( EArAiÀiÁ ) °«ÄmÉqï ªÀÄÄA¨ÉÊ  (ªÀiÁºÁgÁµÀÖç ) gÀªÀgÀÄ ಐ.ಪಿ.ಆರ್. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ ದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಇಮಾಮಿ ಕಂಪನಿಯ ಝಂಡುಬಾಮ್ ಗಳು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 25/11/13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಝಂಡುಬಾಮ್ ನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಝಂಡುಬಾಮ್ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಝಂಡುಬಾಮ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ 16 ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್  ಝಂಡುಬಾಮ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಝಂಡುಬಾಮ್ ಬೆಲೆ 25/- ರೂ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 16 ಝಂಡುಬಾಮ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು 400/- ರೂ ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ 16 ಝಂಡುಬಾಮ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲಿಖೀತ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 249/2013 ಕಲಂ 63,65 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕಾಯ್ದೆ 1957 & 103, 104 ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ ಕಾಯ್ದೆ -1999 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                       
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
      ¢£ÁAPÀ: 25.11.2013 gÀAzÀÄ ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಸವನ್ನು ಬಳಿವಾಗ 1)¥ÁªÀðw @ UÀÄAqÀªÀÄä, 2)®Qëöä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà,   3)£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ¸Á:J®ègÀÆ D¹ÌºÁ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀĵÁà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ  28 ªÀµÀð,  G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೇ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ನೆಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ ಇತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಿ  ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದು ಎಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಸೂಳೇ ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ , ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A: 504 324 506.355 ªÀÄvÀÄÛ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢.21.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÀdÓ§° vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§, ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊQ£À°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ C§ð£ï ¨ÁAQ£À ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ. 2.ªÉÆû£ï vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ. 3.¨Á¨Á qÉæöʪÀgï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á.DAzÀÆæ£ï Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï 4.ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ¥Á£ÀªÁ¯Éà ¸Á.PÀ£ÀPÀVj.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  KPÁJQ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀjUÉ PɼÀUÉ ©Ã½¹ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. «£ÁBPÁgÀt ºÉÆqÉzÀÄzÀ®èzÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß §zÀÄPÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊQ£À QðPÉÊ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÊ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ¥ÁåAn£À°èzÀÝ ¥ÁPÉÃmï PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÁPÉÃn£À°è JnJA PÁqÀð ºÁUÀÆ ¥Á£ï PÁqÀð EzÀݪÀÅ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/13 PÀ®A.341, 323, 324, 506 gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï E¢æ¸ï vÀAzÉ ¢.ªÀĺÀäzï C§ÄݯïUÀ¤ , ªÀAiÀÄ:46ªÀ,eÁ: ªÀÄĹèA, G: SÁ¸ÀV EAd¤ÃAiÀÄgï , ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA.14 PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ eÁ«Ãzï EPÁâ¯ï ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV M§â£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£Éà wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉà vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 243/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2013 gÀAzÀÄ  94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.