Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jan 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¦.Cgï. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±Á±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà 35ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ  ¸Á: aPÀ̧ÆzÀÄgÀÄ      FvÀ¤UÉ  ¸ÀA§A¢¹zÀ eÁUÉ  ¸ÀªÉð £ÀA- 133 r £À°ègÀĪÀ  vÀªÀÄä eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1)   ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå2)  ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå  E§âgÀÄ eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- aPÀ̧ÆzÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå £ÀqÉ¢zÀÄÝ, EzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è  ¢£ÁAPÀ:- 22-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀgÀ eÁUÀzÀ°è  PÀnÖUÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ  eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è  nÖUÉ  ºÁPÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆR ¥ÉlÄÖUÉƽ¹, ©r¸À®Ä §AzÀ PÁ°¤AzÀ  MzÀÄÝ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ. zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 13/2015 PÀ®A-323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ: 22/01/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®èAiÀÄå, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: aPÀ̧ÆzÀÆgÀÄ      EªÀgÀ  eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CzÉà PÁgÀtzÀ°è ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±Á¸À¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà, 2) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ: ±Á¸À¥Àà, 3) ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ: ±Á¸À¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: aPÀ̧ÆzÀÆgÀÄ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ J£À¯Éà a£Á° PÀnÖUÉ ºÁQzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ CAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 12/2015 PÀ®A- 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 22.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 19.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ರಾಚಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿಯವರು ರಸ್ತೆಯ ಆಚೆಬದಿ ಬಹಿರ್ದೇಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು  ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮಾರೆಮ್ಮಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ  :23 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು, :ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮ.FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಸಿಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಡಬ್ಲೂ.3312 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತೀ ವ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಯಾವುದೆ ಹಾರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ದಿದ್ದೆ ರಾಚಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಚಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿರವರಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಲಗಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಾಗಿದ್ದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2015 PÀ®A 279,338 L.¦.¹.  CCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ5¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 04/2015 ¢£ÁAPÀ: 20-01-2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß, ¦.¹. 688 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ.  ¢£ÁAPÀ:- 22-06-2001 gÀAzÀÄ eÉÃgÀ§Ar UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë¼ÀÄ CAvÁ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ E®èzÉ,  ªÁlgï ªÀiÁå£ï CAvÁ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁrzÀ gÉÃdƯÉõÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, gÉÃdƯɵÀ£ï£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr, ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ªÉÆøÀ ªÀiÁr, SÁAiÀÄA £ÉêÀÄPÁw ºÉÆAzÀĪÀ PÀÄjvÀÄ SÉÆnÖ gÉÃdįɵÀ£À£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¦rN gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁlgï ªÀiÁå£ï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 11/2015  PÀ®A. 420, 465, 466, 467, 468, 469, 471, ¸À»vÀ 506 L¦¹.  CrAiÀÄ°è  zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23..01.2015 gÀAzÀÄ 52 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.