Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

     EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 17-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄ @ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, eÁw-ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀ, GzÉÆåÃUÀ-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄDPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁªÀÄUÉÆëAzÀ£À ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀeÉÓ vÉ£É vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁw-ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀ G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CqÀØ §AzÀªÀ¼Éà vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉÃ, £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ eÉðUÉ PÀ½¹¢Ý, N¢PÉÆAqÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢Ý, EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ F HgÀ°è ¨Á¼ÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃ, ¤Ã£ÀÄ eÁ¹Û ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ ¤£ÀߣÀÆß ¸ÀºÀ E¯Éèà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢£ÁAPÀ 25-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) FgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, 2) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ3) FgÉñÀ vÀAzÉ FgÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ4) FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆêÀIJð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀUÀίï r UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 1/¦ 1 qÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆêÀIJð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄÄ ©wÛzÀÝ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ£À PÀÄAmɬÄAzÀ ºÀgÀUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- QªÀÄäwÛ£À eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀV ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2012 PÀ®A. 447,427,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:- 16-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà ¢rØ, 65ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°èzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà 2) gÁd¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, E§âgÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  §AzÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÀUÀ£À£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ gÁwæAiÀiÁVzÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  `` J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ ªÀÄPÀÌ¼É PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÌ¯É ¤ªÀÄUÉ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ   PÀnÖUɬÄAzÀ  ¤AUÀ¥Àà¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄU¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2012 PÀ®A, 504,323,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ:16.10.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: f. ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ 22ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä 15 ªÀµÀð E§âgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV MzÁÝqÀÄwÛzÁÝ ¸ÀÆUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ£ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11.50 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ 14-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ UÉÆÃgɨÁ¼À ±ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è £É®Äè aîUÀ¼À£ÀÄß Cr«lÄÖ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ @ a£Àß ¸Á: ªÀÄzÀåPÁåA¥À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj §AUÁj PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¨ÁrUÉ UÉÆÃzÁ«ÄUÉ ¨ÁåAPï ªÀw¬ÄAzÀ ºÁQzÀÝ ¥ÀvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ J. «ÃgÀ¨sÀzÀæZÁgï vÀAzÉ «ÃgÀtÚZÁgï, 55 ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁÞ¥ÀPÀgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ±ÁSÉ UÉÆÃgɨÁ¼À (ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉü ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£ÀªÀjUÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1097 aî ¨sÀvÀÛ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 16,45,500/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 4-5 ¯ÁjUÀ¼À°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃzÁ«ÄUÉ ºÉƸÀ ¥ÀvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA297/2012 PÀ®A. 454,380,420 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2012 gÀAzÀÄ 29 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.