Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.30-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ¥Àà£À qÀVÎ ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36-nJ-2423 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36-nJ-2423 £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÖAV ºÁQPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ºÁUÀÆ dmÉÖ¥Àà & ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/11 PÀ®A.279.337.338 L¦¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CA§Äå¯Éãïì £ÀA PÉJ 35/5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 35/5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÉî£À½î f: ºÁ¸À£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÁV §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 PÀÆå 6823 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CA§Äå¯Éãïì gÉÆÃr£À §® §¢UÉ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æÃ.n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ «ÄAiÀÄå¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: JA.PÉ Jd¤ìAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 417/2011 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1-00 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄzÀ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 55ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) °AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 24ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 22ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ PÀ¸ÀPÀrØ ºÁPÀ¨ÉÃrj J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ 45ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ, ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQðvÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉøÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÀ¸ÀPÀrØ ºÁPÀUÉÃr CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ eÉêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.12.11 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 416/2011 PÀ®A. 448, 504,323,354,506 gÉ.«. 34L¦¹.zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-ªÀµÀðzÀ »AzÉ GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄ£ÀÄß ;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà @ ©üÃgÀ¥Àà ¤UÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 2-vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50-¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-wAUÀ¼ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ DPÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »AzÉ ¤ÃqÀÄvÀÛ ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1-®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr. F §UÉÎ ¤ÃªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀģɬÄAzÀ 1-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:-11/11/2010 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è «ªÁºÀªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ F §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ

§gÀ°¯Áè DzÀPÁgÀt £Á£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »AzÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝzÀgÀ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2011. PÀ®A.498(J),504,323,506¸À»vÀ 149.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4.ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ 1981 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃ.ªÀÄw gÁeÉñÀéj ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 10-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ DPÉUÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzsÀðgÁªÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. ªÀgÉ®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ°¯Áè JA§ PÁgÀtPÉÌ ¢£Á®Æ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ CPÉAiÀÄ À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁqÀÄ ºÉý ¸ÀªÀĸÀå §UɺÀj¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À PÁ® CªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-21/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DªÀgÉ®è ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV gÁeÉñÀéj gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.12.11 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2011. PÀ®A.498(J),504,323,506 ¸À»vÀ 34.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4.ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ 1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArjvÁÛgÉ..

²æêÀÄw ªÁt²æà ¸Á: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï M¼À§¼Áîj PÁæ¸ï zÀÄzÀÄÝ¥ÀÄr ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CzÉà £ÀUÀgÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÀÄå FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ §AUÁ°PÁåA¦£À UÀAqÀ ©lÖ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ºÉAqÀwUÉ w½zÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà £É¥À ªÀiÁr DPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ , ¢:31-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ §ÄwÛ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA220/11 PÀ®A. 498(J), 504, 323 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨Á®Q G±Á vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 13 wAUÀ¼À, ºÀjd£À ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ 6-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ PÁ¸À®Ä EnÖzÀÝ ¤Ãj£À UÀÄAqÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÀnÖ¹zÁUÀ ¤Ãj£À UÀÄAqÁ°AiÀÄÄ ©¹ ¤ÃgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉ, JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ §¼ÁîjUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CPÉAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2012 gÀAzÀÄ 13 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.