Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Apr 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CA§ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁzÉ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ EÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¹r®Ä §AzÀÄ, ¹r®Ä vÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ:-25-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CjµÀtÂV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà 54 ªÀµÀÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ,¸Á-CgÀµÀtÂV. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà,vÉÃd¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà,£ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà J®ègÀÆ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è DPÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A. 504,323,354,506 gÉ« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀiÁ°UËqÀæ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀ 4 ªÀµÀðzÀ JªÉÄä C.Q.25,000/- EzÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 03/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ¸Á: PÀlPÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: CAd£ÀAiÀÄå FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀàwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ºÉÆÃl¯ï EzÀÄÝ D ºÉÆÃl°UÉ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ §Af CAvÁ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 498 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¦. ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,324,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ : 28-04-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ËzÁUÀgï £ÀUÀgÀzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ:59 eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁzÀ MAzÀÄ ¥ÉnÖUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q. 15,000/-, 1/2 vÉÆ¯É ¨ÉAqÉÆýî (JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ) §AUÁgÀ C.Q.7000/-ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/-»ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2011 PÀ®A. 457 , 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ;28-04-2012 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹A§â¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. ¥À²ÑªÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À CA¨Á§ªÁt NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ §º¼À ¸ÉÃjzÀÄÝ C°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUɼÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â£ÀÄ 10gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ 11-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ C°è¸ÉÃA¢ Rjâ¸À®Ä §AzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÁ @ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G;ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á;CA¨Á§ªÁ¤ Nt gÁAiÀÄZÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èAzÀ 38 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:41/2012 PÀ®A,273, 284 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 32 , 34 PÉ E AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2012 gÀAzÀÄ 61- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.