Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Apr 2014

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ : 29-04-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ, 29ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 qÀ§Äå-6088 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨ÁUÀå²æà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà VtÂ, 14ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UËqÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¨É¼ÀzÀr (¯Áj £ÀA PÉJ-22  ©-6277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-22 ©-6277 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¨sÁUÀå²æà ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÉÆÃV ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  78/2014  PÀ®A. 279.337 304 (J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

                ದಿನಾಂಕ 30.04.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿಯ ಗದ್ವಾಲ್ -ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ. 36 7023 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUï @ ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ªÀi˯Á¨ÉÃUï eÁ: ªÀÄĹèA G: CA§Æå¯É£ïì £ÀA PÉ.J36 J 7023 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋ ನಂ ಎ.ಪಿ 22 ಎಕ್ಸ್ 9377 ನೆದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æà ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §zÀÄPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¯Áè¥ÁqÀ vÁ: UÀzÁé¯ï f: ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2014 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢: 29-04-14 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀtÚ ¹A¦üUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 42, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÁUÀgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ: 10-15  UÀAmÉUÉ  £ÁUÀgÁ¼À-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸Á¬Ä PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ 909 PÁåAlgï ¯Áj £ÀA PÉ.J-37-J-1244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ 33, °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: J¸ï.E.ºÉZï PÁ¯ÉÆä zÁªÀtUÉgÉ FvÀ£ÀÄ  vÀ£ÀߣÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ,   PÁåAlgï JzÀÄgÀUÀqÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-06-©-5148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï 35, ªÀÄĹèA ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: PÀÄA§PÉÃgÀ vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  CwªÉÃUÀ ªÀÄÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rüQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ZÁ®PÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ J£ï.Dgï £ÀA-114 ¢: 30-04-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ qÁ: PÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ M¼ÀgÉÆÃVUÀ¼ÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV CzÀgÀ°è M§â DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄA§PÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ aQvÉì¬ÄAzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ . °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 140/14 PÀ®A 279, 338 (304(J)) L.¦.¹  187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á¨ï 27 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- PÁ¯ÉÃUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ   DgÉÆæ C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ VqUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 2) ªÉƺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï3) §qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 4) ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ §qɸÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  ¨ÉÊzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  E£ÉÆߪÉÄä VqÀzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 73/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï 28 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÆ D. £ÀA. 4  ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß  D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåºÉÆA¢ 1) PÁ²A C° vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 2) eÁ£ÀÄ vÀAzÉ PÁ²ÃA C°3) SÁeÁ ¸Á¨ï vÀAzÉ §AzÉ ¸Á¨ï   4) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ  K£É¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÉÃUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ K£É¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ D. £ÀA 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï ¤UÉ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ¯Éà ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqÉzÀÄ ©rj CAvÁ ºÉüÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ. PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ D. £ÀA 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï EªÀjUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©lÄÖ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÁåUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  D.£ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  PÀnÖUɬÄAzÀ §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀr¢zÀÄÝ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪÉà ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 72/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 29/04/14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ  ತಾಯಣ್ಣ, 20 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ್, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕುರ್ಡಿ  FvÀ£À ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರೇಣುಕಮ್ಮ (ಮೃತ) ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.10/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


29 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               

DgÉÆæ £ÀA.6  ¤AUÀtÚvÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà 25ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á; VtªÁgÀ FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà£ÀÄ C£ÉÊw ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ, ¢£ÁAPÀ 28-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÀjd£À ²ªÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ) reɯï FgÀtÚ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 40ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 35ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À3) G¥Àà¼É¥Àà  vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 28ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À5) gÁªÀÄ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà 22ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà 25ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À   J®ègÀÆ ¸Á; VtªÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆlzÉÆA¢UÉ   vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸À¢æ ºÀjd£À ²ªÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è 2-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÉ DgÉÆæ G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«, PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ »AzɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ £ÀA. 6 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ, 42ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB VtªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2014 PÀ®A. 143,147,148,302 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೌಲತ್ ಬೀ ಗಂಡ ನಜೀರ್ ಸಾಬ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಕಲ್ಮಲಾ FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಜೀರ್ ಸಾಬನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಹೊಡು ಅಂತ ವಿನಾ: ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸನ್ 2012 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ನಜೀರ್ ಸಾಬನ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ದ ಜೀವನೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರು ದಿನಾಂಕ 27.04.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂvÁ  ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2014 PÀ®A. 323, 504, 506 354,s¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
             ದಿನಾಂಕ 19.04.2014 ರಂದು 19.11 ರಿಂದ 19.14 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ವಿಧ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಸಿ10-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿ.ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು [ವಿಧ್ಯುತ್] ಜೆಸ್ಕಂ ಶಕ್ತಿನಗರ EªÀgÀÄ  1] ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಕಬ್ಬೇರ್, ಸ್ಟೇಶನ್ ಪರಿಚಾರಕ ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಾ: ಯದ್ಲಾಪೂರ 2] ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮರಾಠಿ : ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ವಿಧ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸಾ: ಕ್ರಿಷ್ಣಾEªÀjAzÀ  ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಗಾಯಾಳು ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ ಈತನು ಕಂಬ ಏರಲು ಶುರುಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸರಬರಾಜು ಬಂದು ವಿಧ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊಣಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಇರುವ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ಪುನಃ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಆವರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2014 PÀ®A. 336,s¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ §Ä¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄĤì¥Á°nAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C¹ÌºÁ¼À  FvÀ£À ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗ¼ÉÆA¢UÉ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವನೇ ಆದ DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: C¹ÌºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 27.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದು ಹಾಗು ಇದೇ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತನು ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಾದಿತನೇ ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:127/2014 PÀ®A 366(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ¦ügÁå¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 55 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À   C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆæ  1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ: 19 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÀå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ DPÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀĪÀ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 14-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ  G½zÀ 4 d£À gÉÆA¢UÉ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  §®ªÀAvÀªÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  75/2014 PÀ®A 366, 366 (J), gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:- 28-04-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರ RTO ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೈ ಭೀಮಾ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಫಿ ರಾಘವೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ HONDA ACTIVA  No. KA.36 X 8131 ನೇದ್ದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಮುರಿದು ಜೋತು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ವಾಹನ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮಹ್ಮದ ಅಜೀಜ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದೂಲ್ ಗಫೂರ್ 40-ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ  : ಪಾನಶಾಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ; ಮನೆ,ನಂ.5-8-84/1 ತಿಮ್ಮಾಪೂರಪೇಟ್ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರರಾಯಚೂರ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A: 279 ,338. L¦¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. ,
                       ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ GªÉÄèÃ¥Àà ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁ : ®ªÀiÁt G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : «ÄnÖªÉÄð£À PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀನು ದಿನಾಂಕ 28-04-14 ರಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗ್ಯಾನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ರಾಮನಾಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೈಗೋ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-36/5198 ನೇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಚಾಲಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ : ಮಾನವಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವು ಎಂಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತೆವು.  ನಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ  ಲೊಯಲಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೋಸಣ್ದ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎ-5472 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋವನ್ನು ಸೈಡ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಆಟೋದ ಬಲಗಡೆ ಇರುವ ಡೋರಿನ ಹತ್ತಿರ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋವು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 03 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.127/14 ಕಲಂ 279,337, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G : PÀÆ° ¸Á : gÉÃtÄPÁ §qÁªÀuÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಈತನ ಮದುವೆಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೇ-12 ನೇ ತಾರೀಖು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 ರಂದು ನೀರಮಾನವಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎ-1465 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ, ಆತನ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಪದ್ದಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ರೈತ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಶರ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-37/3800 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೆ ಕೈ ತೋರಿಸದೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಬಾಜು ಡಿವೈಡರ್ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಾಗರಾಜ ಈತನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಕಿವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಡಾ: ಬಸವಪ್ರಭು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರುಗೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರುಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.  ಈ ಅಪಘಾತವು ಕ್ರಶರ್ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.128/14 ಕಲಂ 279,338, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Q±À£ï¯Á¯ï  £ÀºÀgï, ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ:eÉÊ£ï , G: CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÉAPÀlgÁªÀ PÁ¯ÉÆä PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¯Áj £ÀA.PÉJ36/3301 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÁµÁ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á¨ï (UÀqÉظÁ¨ï) ¯Áj £ÀA.PÉJ36 3301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, EPÁâ® vÀÀAzÉ CºÀäzï FvÀ£ÀÄ QèãÀgï EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Äèr PÁåA¦£À°è ºÀUÉØ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÉÊgÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ EPÁ⮣ÀÄ E½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¯Áj ZÁ®Æ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ mÉÊgï ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ EPÁ⮣ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ UÁ° §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ, JqÀUÁ°UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2014, PÀ®A.279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಬಿಜನಗೇರಾ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 288/4 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2 ಎಕೆರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಇದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ) ªÉÆñÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå, 78 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈತನು ತನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¦.gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, G: ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêÉ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.6-2-53/J ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÉÃOl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಮೇಲಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ 1) ªÉÆñÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå, 78 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಂದ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹೊಲ ಮಾರಾಟದ ಹಣ ರೂ. 2,65,000/- ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 27-08-2013 ರಂದು ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ನಂ. 4374/2013-14 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪುನಃ 35,000/- ರೂಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ತತ್ಕಾಲಿಕ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆರ್.ಓ.ಆರ್ 288/4 ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆರ್.ಓ.ಆರ್ 288 ಹಿಸ್ಸಾ 14 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ, ಹಿಸ್ಸಾ 15 ಎಕರೆ  ಅಂತಾ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆರ್.ಓ.ಆರ್ 288 ಹಿಸ್ಸಾ 14 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 04 ಗುಂಟೆ ನೇದ್ದನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಈತನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಬೇದಾಲ ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು 2) jZÀqÀð vÀAzÉ ªÉÆñÀ¥Àà, 34 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ²æêÀÄw wªÀÄäPÀÌ UÀAqÀ ªÉÆñÀ¥Àà, 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À4) CgÀÄuï vÀAzÉ ªÉÆñÀ¥Àà, 44 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: J®ègÀÆ ¸Á:©d£ÀUÉÃgÁ, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ5) PÀÈ¥ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÉÆñÀ¥Àà, 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dÄ®ªÀÄUÉÃgÁ, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದಸ್ತವೇಜು ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 68/2014 ಕಲಂ-420,465,467,468,471,474,120[ಬಿ] ಸಹಿತ 34 .L.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ  PÁuÉ AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄtÚ, UÁ¯ÉÃgï, 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀģɠ PÉ®¸À, ¸Á-CAd¼À ºÁ.ªÀ-: UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 25-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ C¤vÁ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÁ¯ÉÃgï. eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J°èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ  ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À:-ಮಹ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಖಾನ್ ,ವಯಾ 60 ವರ್ಷ,ಜಾತಿಃಮುಸ್ಲಿಂ,ಸಾಃ ಮನೆ ನಂಎಲ್..ಜಿ .12  ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ::-

                         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ್ ನಸೀರ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಯಾ 32 ವರ್ಷ,  ಜಾತಿಃಮುಸ್ಲಿಂ, ಉಃ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. ಎಲ್.ಐ.ಜಿ.12 ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಯರಮರಸ್ FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಖಾನ್    ಈತನು ದಿನಾಂಕ 26-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ.ಕೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಕಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡಿಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 93/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.        
             ದಿನಾಂಕ 28.04.2014 ರಂದು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀf¯É¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈಕೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸೌಂಧರ್ಯಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಾಗಿ ಊರ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರು ಇರುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಬೇರಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ  ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀf¯É¥Àà ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2014 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
                                 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
         ¢£ÁAPÀ 24-04-2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ 1) CA§gÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà 26 ªÀµÀð, 2) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ®AQ 40 ªÀµÀð 3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà 28 ªÀµÀð 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà 26 ªÀµÀð 5) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð 6) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 40 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄUÀή¢¤ß 7) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀÄeÁ¯ï 26 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï 8) ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ 35 ªÀµÀð ¸À: vÀÄUÀή¢¤ß ºÁ:ªÀ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÀvÀß vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉPÀ®¸À ¸Á: ºÀAa£Á¼ï vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß eÉÆvÉUÉ PÀ½¸ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÁ°¤AzÀÄ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀªÀiÁ¢ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA.1 CA§gÉñÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV & zÉÊ»PÀªÁV ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 50/2014 PÀ®A; 143.147.448.323.504.354.509.506(2).¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ:29-04-2014 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  ZÀAzÀæ§AqÁ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ©Ã©AiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:47 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj ¸Á:ºÀÄAqÉPÁgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ.1/- UÉ gÀÆ.80/- gÀAvÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ N.¹. £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢ AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ  ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn CzÀgÀ°è CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3000/- 4] MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Émï ªÉÆèÉʯï C.Q.gÀÆ.500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:66/2014 PÀ®A: 420 L¦¹ 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2014 gÀAzÀÄ 75-¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.