Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Sep 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.
ಈ ದಿನ ತಾರೀಕು 15/09/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-0 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀļÀUÀĽ ªÀAiÀiÁ: 40ªÀµÀð, eÁ: G¥¥ÁàgÀ G: ºÉÊ ¸ÀÆÌ® ²PÀëPÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆಯು ನಿವೃತ್ತ ರೇಷ್ಮೆ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದು, ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳು ಸಂಗಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು  ಪ್ರತಿ ದಿನ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವುದು ರೂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 14/09/2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಂದೆಯು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆದರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪೋನ್, ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, ಮತ್ತು ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿಗರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-220/2019 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.