Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 0810 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä  vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 30ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ aPÀ̺ÀtV ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÉÊrV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ F±À¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà 36 ªÀµÀð ¸Á: »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36 J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ Q«, ªÀÄÄR E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ §¸À°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 35 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ: ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ 16-9-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖ ಅಖ್ತರ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೆಮೂದ ಹುಸೇನ್ ವಯಾ 56 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕ್ಲಾಸ್ -1 ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ ಮಾನವಿ FvÀ£À  ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ  ಶೇಖ ಮಂಜೂರು ತಂದೆ ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ವಯಾ 45 ವರ್ಷ ಈತನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ. 36/ಎಫ್-720 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಚಿನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಈತನು  ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಶೇಖ ಮಂಜೂರು ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆ , ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ, ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ , ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.245/15  ಕಲಂ  279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                  ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤ @ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀ®Æèj ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 29 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆAqÉ¥ÁªÀÅ, vÉAvÀ¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A vÁ: vÀ£ÀPÀÄ f: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj ºÁ°ªÀ¹Û ±ÁAw £ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ªÀ®Æèj ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ZÀAzÀægÁdÄ 39 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «Ã¯Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: vÀ£ÀPÀÄ f¯Éè¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj (J.¦.)eÉÆvÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 28/3/2008 gÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, MAzÀĪÀgɪÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆæ vÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß 5 ®PÀë gÀÆ. ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀ-ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ J-1 UÉ 2 ®PÀë ºÀt PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß 3 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 30/7/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E£ÀÆß 3 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉà ¨ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ  PÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.166/15  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/15 PÀ®A 498(J),323, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,  4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀªÀÄä UÀAqÀ K¸À¥Àà 50 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á:D±Á¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj ²æäªÁ¸À, ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ªÀiÁAvÀªÀÄä, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÀªÁgÀ¥Àà & vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ZÁAzï ¥ÁµÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ £É®ºÁ¼À UÁæªÀÄ dA§Ä°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É Cr ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À DAiÉÄÌ ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯Éà ªÀiÁrzÀ eÁw E¢Ý UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀĽw¢Ý CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ vÀgÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¤ÃwgÁd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃwgÁd¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/15 PÀ®A 323,354,504506 ¸À»8vÀ 34 L¦¹ 3  (i)(x)(xi)    J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ- 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ n.ªÉÆúÀ£À gÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï 55 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¥ÀmÁè f¯Éè UÀÄAlÆgÀÄ (J¦) ºÁ°ªÀ¹Û DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ©gÉÆêÀ£ÀÄß ©gÀĸÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ.24,000/-   2)40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ.32,000/- 3) 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï ©½ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀÆr¹zÀÄÝ  CA.Q. gÀÆ.24,000/- 4)10 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q.gÀÆ.8,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,12,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 15/9/15 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯É, ºÀuÉ, PÀ¥Á¼À E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ   52 ªÀµÀð eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÀiÁgÀÄw EAqÀ¹ÖçøïzÀ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð PÉ®¸À ¸Á: D¢§¸ÀªÉñÀégÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ.  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/15 PÀ®A  279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà  50 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ºÀÄqÁ EªÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  55 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á:ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉà PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, FgÀªÀÄä¼ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉà ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ, PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ HzÀÄUÉƼÀÄªÉ ¬ÄAzÀ FgÀªÀÄä¼À ºÀuÉ, ªÀÄÄAzɯÉ, §®ªÀÄ®QMUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/15 PÀ®A 504, 302 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.09.2015 gÀAzÀÄ  15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.