Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:13/6/2014 gÀAzÀÄ 22-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánïï¸Á:ºÀªÁð¥ÀÆgÀ, vÁ:ªÀiÁ£À«ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ºÉÆ® & ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÉÆÃt ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, 30 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÀªÁð¥ÀÆgÀ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀÀ¤UÀÆ, DvÀ£À vÀªÀÄä, vÁ¬ÄUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

        ¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁZÀªÀÄä UÀAqÀ gÀqÉØ¥ÀàUËqÀ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀĪÉÄïÉPÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)zÀÄgÀUÀ¥ÀàvÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀeÁwPÀÄgÀ§gÀÄ 2)CªÀÄgÀªÀÄäUÀAqÀzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 4)AiÀÄ®è¥ÀàvÀAzÉzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 5) vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ6)¤AUÀªÀÄäUÀAqÀAiÀÄ®è¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 7) gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §zÀªÀÅ AiÀiÁPÉ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAr¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁ qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ dUÀ¼ÀzÀ°è CqÀØ §AzÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ vÁvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ zÀÄSÁ: ¥ÁvÀUÉƽ¹£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr DPÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 71/2014 PÀ®A;143.147.148. 323.324.504.354.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ-14-06-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï DlzÀ°è DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄïÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr CAzÁgÀ §ºÁgÀ DqÀĪÀªÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1] 07 ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q-190000/-gÀÆ2] 28000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt3] 52 E¸ÉàÃmï J¯É £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2014 PÀ®A-87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß    FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw gÁªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À¸Á:AiÀiÁ¥À®¢¤ß   FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಾರದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಸೂಳೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂತಾ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ  ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14.06.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A:  498(J),323,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                                                                      EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 30-05-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ವಕೀಲರು ರಾಯಚೂರು ರೋಡ ಸಿರವಾರ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ  ಮಾನವಿ ಕೊರ್ಟುನ ಕೇಸುಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಸಿರವಾರ 7-20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ¤Ãರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  1] ಅರಳಪ್ಪ 2] ಬಸವರಾಜ ಭಂಡಾರಿ ಡಿ.ಎಸ್..ಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ: ಸಿರವಾರEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ವಕೀಲ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ  ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾಕೈಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ  ಆರೋಪಿ ಅರಳಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2014 ಕಲಂ: 341.323.504.506.ರೆ/ವಿ 34 , .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2014 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,300-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.