Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ CAd£ÉAiÀÄ vÀªÀÄzÉ PÉ. ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà 21 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ºÀ¼ÉUÉÆãÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ ©üêÀÄ£ÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä Hj£À°è PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ PÁ²ÃA¸Á§ 45 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆmÉ®PÉÌ ºÉÆÃV PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ªÀĺÀäzï£ÀÄ PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ E®è CAvÁ ºÉüÀ®Ä CAd£ÀAiÀÄå£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ C°èAiÉÄà ¤®è®Ä ªÀĺÀäzï £ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÁélðgÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä DUÀ CAd£ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄUÉÃPÉ E®è CAvÁ ºÉý¢j CAvÁ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä ªÀĺÀäzï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀ°¥ÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆr M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ ©üêÀÄ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤ªÁågÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀĺÀäzÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÉÄîÄÝnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ£À ªÀÄUÀ ªÀ°¥ÁµÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ©üêÀĤUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ Qð£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2012 PÀ®A. 324, 504,506 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. . ²æêÀÄw gÁeɱÀéj @ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UÀAqÀ zÉêÀgÁd ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð.eÁ;-ºÀjd£À G:-ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:-zsÀĪÀÄw FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09/07/2011 gÀAzÀÄ zÀƪÀÄw UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð£À°è zÉêÀgÁd£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ,ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉCAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10;00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀvÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ:-07/06/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012.PÀ®A.498(J),323,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà eÁw PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¸À° ©ÃdUÀ¼ÉAzÀÄ ¸Àȶֹ gÉÊvÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦æAmÉqï ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀUÀ¼À°è 450 UÁæA £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¥ÁPÉÃlUÉ 750/- gÀÆ gÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀUÀ½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¦..J¸ï.L. ¸ÀAvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A: 465,467,468,471,420 L.¦.¹ 51(1) (©) ¸À»vÀ 63,64 PÁ.¦ gÉÊl CåPÀÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 25-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-30 CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ ¹AUï vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® ¹AUï ªÀAiÀÄ: 33ªÀ, eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ TVLXLSUPERHEAVY DUTY MOPED NO.KA-36/Y-2019CHESSI NO- MD621BD19C1A62737-INGINE.NO-OD1AC1775657-W/R:25,000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,129/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢:04-04-2012 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ. ¸Áéw D¸ÀàvÉæ »AzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 36ªÀ, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ HERO HONDA CD DELUX MOTOR CYCLE NO.KA-36/Q-3171 CHESSI NO.06D29F03946 INGINE NO.06D29E04077 W/R:35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VqÀØ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä PÉAUÁj , ¸Á: ªÀįÁð£ï ºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ©üªÉÄò vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ §¸ÀjºÁ¼ï , ¸Á: ªÀįÁð£ïºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,128/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2012 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.