Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Apr 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà gÁoÉÆÃqï, 30ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ PÁå¢UÉÃgÀ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà,2) ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ PÁå¢UÉÃgÀ. ªÀÄUÀ E§âgÀÆ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀzÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀj§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀgÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀĸÀÄwÛAiÀiÁ '' CAvÁ CAzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ vÀÄnUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-31/03/2013. gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-00 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §®UÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ 2).£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 28 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà 30 PÀÄgÀħgÀÄ,. 4).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ.5).AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, 6).£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, 7).UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀÄ J®ègÀÆ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1).£ÀUÀzÀĺÀt 6270/- gÀÆ¥Á¬Ä 2).ºÁUÀÆ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè 3).7-ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè. 7000/-ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013. PÀ®A. 87. PÉ. ¦. PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £Á¯Á ©æqïÓzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:75ªÀ, eÁ: ºÀqÀ¥Àzï,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:¢¢ÝV , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà GgÀĹUÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀjUÉ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀjd£ï,ªÀAiÀÄ:40, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¸ï-899 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¸ï-899 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ , ªÀÄ®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , §® ºÀÄ©âUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ , JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ , vÀÄnUÉ , §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/2013 PÀ®A.279, 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2013 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.