Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 zÉêÉAzÀæUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæUËqÀ, 31 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-11-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ UÉƧâgÀ ºÁQ PÉÆüÀ¨Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÁzÀ°ð UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåArUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ MzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊ, PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 320/2012 PÀ®A. 498(J),504,324,326,506 L¦¹ E CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ:-04-10-2012 gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà dĪÀÄäªÀé UÀAqÀ: ¸ÀħâtÚ, 32 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ; AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÁ®Ä »rzÀÄ dVÎzÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÀÄ KPÉ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸À¥ÉàUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ¢Ýj ¤ªÀÄUÉõÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ 9 d£ÀgÉÆA¢UÉ  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÀÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2012 PÀ®A143,147,148,323,504,354,324, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ:-04-10-2012 gÁwæ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ: zsÀªÀÄðtÚ, 55ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄ£ÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ; ¯Á®Ä £ÁAiÀiïÌ,  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸À¥ÉàAiÀÄ UÀÆqÀÄ ºÁQzÀÝgÀ°è CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¥Éà ªÉÄʬĹzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÀÄ  £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, DvÀ£ÉÆA¢UÉ  «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤ªÀÄä ¸À¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J°è ªÉÄʬÄÝªÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA171/2012 PÀ®A: 143.147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

            ¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æúÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ zÉÆgÉ, ¸Á: «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£À  QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ, 17ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À  E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀ DvÀ£À  ªÀÄUÀ gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2012 gÀAzÀÄ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/12 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

            ¢£ÁAPÀ 04-11-2012 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ-31-JA-809 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉJ-31-JA.-809 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw UÁ¬Äwæ, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀQëvÁ, ¸ÀIJ«ÄAzÀæ ºÁUÀÆ gÁWÀªÉAzÀægÁªï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À ºÀwÛgÀzÀ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄ°è£À ¨sÀt«UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÁ¬Äwæ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, DgÉÆæ, ºÁUÀÆ gÀQëvÁ, ¸ÀIJ«ÄAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀªÉAzÀægÁªï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 319/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ü £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                               
          ¢£ÁAPÀ: 04.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.40 UÀAmÉUÉ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸À°ÃPï ZÀAzï 30 ªÀµÀð,   ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 ºÉZï-6020 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ¥ÀÆgï ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉ »A¢£À EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¯Áj ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀzÀÝPÉÌ, §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ PÉüÀUÉ vÉjazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉÝAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2012 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.