Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 May 2014

Reported Crimes

.     
                                 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


           ¢£ÁAPÀ-16-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 30ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV.   FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ eɹ©¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUɸÀÄwÛzÁÝUÀ, 1) zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚ, 3) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 4) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, J®ègÀÆ eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀV. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɠ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ MqÀÄØ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ, PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ CgÉÆævÀjUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£Àß MrØUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý `` ¤ÃªÀÅ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÉ ¸Àj, E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2014. PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¢£ÁAPÀ-16-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ: CrªÉ¥Àà, 2) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 3) ±ÀA¨sÀÄ°AvÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, J®ègÀÆ eÁw: °AvÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠠²æà zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚUËqÀ, 28ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eɹ©¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ MrØ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä MqÀÄØ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  K£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃrzÀgÉ ¤ªÀÄä MrØUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃUÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ vÉÆqÉUÉ PÀrzÀÄ, `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/2014. PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ- 16-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: wgÀÄ¥Àw, 18ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, G: «zsÁåyð, ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï      FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï eÁvÉæAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä MqÉAiÀÄĪÀ ¨sÀPÀÛjUÉ PÁ¬Ä aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ 1) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: VjAiÀÄ¥Àà  ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ `` J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ eÁvÉæAiÀÄ°è PÁ¬Ä aÃn PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤ÃªÀÅ aÃn PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸À»vÀ CzÀjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ `` PÁ¬Ä aÃnAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°èUÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ E°è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     CAvÁ PÉÆlÖ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2014. PÀ®A-  143,147,148,323,324,308,504,506 ¸À»vÀ 149  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                     
           PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ

     1) ºÉ¸ÀgÀÄ             :- CAiÀÄåªÀÄä
     2) UÀAqÀ         :- gÀªÉÄñÀ
     3) ªÀAiÀiÁ        :- 20 ªÀµÀð
     4) ¸ÀܼÀ              :- ºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
     5) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ    :- PÀ£ÀßqÀ
     6) JvÀÛgÀ        :- 5 ¦Ãmï 3 EAZÀÄ JvÀÛgÀ
     7) ªÉÄʧtÚ       : PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR

     ¢£ÁAPÀ: 16-05-2013 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ.zÁåªÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð  eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÀnÖ PÁåA¥À vÀ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥sÉÆ.£ÀA9972770182 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-05-14 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ CAiÀÄåªÀÄä 20 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ºÀnÖPÁåA¦£À vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 9-00 ¦.JA DzÀgÀÆ  ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÆ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½î PÁåA¥ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä  J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ vÀ£Àß ¹UÀzÉ   PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 105/14 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
                             ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è vÀPÀëtªÉà F PɼÀPÀAqÀ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ.
¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï 08535-223733  
     ¸É¯ï £ÀA:     9480803862  

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2014 gÀAzÀÄ 28 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.