Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ : 35ªÀµÀð ,eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: : ªÀiÁåUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ J-36 E©-7555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄUÉ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 08-30UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ-ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 09-00UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀAZÀgï DV ¤AwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ¨ÉÊ®gï £ÀA-PÉJ-27 nJ-4981 mÁæPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ      gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd læPÀÖgï ¨ÉÊ®gï £ÀA-PÉJ-27 nJ-4981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà UÁr ¤AvÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà »A¢¤AzÀ  oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïìzÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀAzÀªÁqÀV ºÀwÛgÀ gÁwæ 11-50UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  347/13 PÀ®A. 279, 338 ,304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJªÀiï « è AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¦ügÁå¢ §AqÉ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ :45 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 14-1.2-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ£À ¸ÀPÁðj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DmÉÆà £ÀA-PÉJ-36/4581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ :23ªÀµÀð eÁ :ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 348/13 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ :25 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಪತ್ತೇಪೂರು,FvÀ£À ತಂದೆ ಮೃತ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯ ವ:45 ವರ್ಷಾ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ¢£ÁAPÀ: 13.12.2013 gÀAzÀÄ  ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ  ಬಂದು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮಾಡದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಸಧವನ್ನು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಿಯ ಅಂತಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಈತನನ್ನು ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

              ªÀiÁ»wzÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ-33 eÁw- F½UÉÃgÀ G- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÀAvɧeÁgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£À  aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ FUÉÎ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C£ÉÆå£ÁéVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ zÉêÀªÀÄä¼À vÀAzÉAiÀÄÄ wÃjPÉÆAqÁUÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛ¼ÉAzÀÄ ©nÖgÀĪɪÀÅ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 14-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA: 29/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜು 24 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ; // 22 ಎಂ.ಎಸ್ . ಪಾಳ್ಯ ಠಾಣಾ ಬೆಂಗಳೂರು.gÀªÀgÀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ –ತಾಯಿಯರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ: 05.12.2013 ರಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ        ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸಾಯಬೇಂಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ , ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದೇ,ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡಾ ಅಂತಾ, ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.12.2013 gÀAzÀÄ  -E¯Áè -¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr E¯Áè-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.