Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Nov 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 18-11-2017 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ zÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ºÀ¼É ¹¥Á¬Ä 54 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ¥ÀAPÀÑgÀ ±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.FvÀ£À n£À±Éqï£À ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CzÀgÀ°èzÀÝ 1)3D¬Ä¯ï EAd£ï (MAzÀPÉÌ 25,000/-) 75,000/- 2) MAzÀÄ PÁA¥ÉæõÀgï CA.Q.gÀÆ.30,000/- 3) n£À±Éqï CA.Q.gÀÆ. 50,000/-  »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,55,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 1,55,000/- ®ÄPÁë£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ  oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2017 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EgÀ§UÉÃgÀ  45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:§ÆªÀÄ£À UÀÄAqÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå 21 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J-1 gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁzÉ¥Àà¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ «£ÁPÁgÀt zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, 2) ªÀiÁzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 3) ¸ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁzÉ¥Àà ¸Á:J¯ÁègÀÄ ©.UÀuÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä½UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-11-17 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-11-17 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 3 d£À DgÉÆæ vÀgÀÄ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA. 225/2017 PÀ®A  498(J), 302 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-11-17 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ºÀqÀ¥ÀzÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34 J¯ï-4911 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ PÉÆüÀÆgÀÄ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ 40 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁtzÁ¼À FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ ªÉAPÀlVj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ£À vÀ¯É, PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA. 226/17 PÀ®A  279, 338 304(J)  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
ದಿನಾಂಕ:19.11.2017 ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೂಡಿ, ವಯ:25, ಜಾ:ಕುರುಬರು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಯರಡೋಣಿ, ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಗೊರೆಬಾಳಕ್ಕೆ ಆಂಜಿನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊರೆಬಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಸಿಂಧನೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-16/ಬಿ-9082 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಎಡಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಡುವಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ  264/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ರುತ್ತದೆ.
ದೊಂಭಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-

              ದಿನಾಂಕ: 19.11.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಬಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಸರೆಡ್ಡಿ vÀAzÉ GµÀtÚ, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, vÀAzÉ GµÀtÚಸುರೇಶ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ಯಲ್ಲಮ್ಮ UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ.ಬಸಮ್ಮ UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁ: UÉÆîègÀÄ ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ UÁæªÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ, ವಯ: 20ವರ್ಷ, ಜಾ: ಗೋಲ್ಲರು, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಪೆದ್ದಕುರುಮಾ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಬಸರೆಡ್ಡಿ vÀAzÉ GµÀtÚ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, vÀAzÉ GµÀtÚ,ಸುರೇಶ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ.ಬಸಮ್ಮ UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 19.11.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಬಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಉಷಣ್ಣ, ವಯ: 34ವರ್ಷ, ಜಾ: ಗೋಲ್ಲರು, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಪೆದ್ದಕುರುಮಾ ಈತನು 1)ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯರ್ರಬಸ್ಸಣ್ಣ2]ಶಿವಶರಣ ತಂದೆ ಯರ್ರಬಸ್ಸಣ್ಣ3]ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಯರ್ರಬಸ್ಸಣ್ಣ4]ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ5]ಬಸಲೀಲಾ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ6]ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ7]ಸುಶೀಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣ8]ದತ್ತು ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ J¯ÁègÀÆ eÁ: UÉÆîègÀÄ ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ UÁæªÀÄ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚೈನ ಪಾನರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದನು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿ 3, 4 & 8 ನೇದ್ದವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 5, 6 & 7 ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 20.11.2017 gÀAzÀÄ 97 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 11700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.