Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Mar 2016

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 15/3/16 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ªÀqÀØgÀ ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ»AzÀæ ªÉÄÃQìPÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37 J-5047 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà G:¥ÀæeÁ ªÁuÉ ¥ÀwæPÉ KeÉAmï ¸Á:ºÉƸÀ½î FvÀ£À £ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÁ¥Á¸ï  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ  §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï¬ÄAzÀ 1 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-06 J-5411 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd & AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¸ÁzÀvïC° vÀAzÉ ºÉʪÀÄzÀC°,45 ªÀµÀð ªÀÄÄ¹è ¥ÉÃ¥ÀgÀ KeÉAl ¸Á:¸ÀvÁÛgÀ ¸Á§ Nt °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA.45/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ &187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ¢£ÁAPÀ 15/3/16 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ   ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 32 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:J£ï. UÀuÉÃPÀ¯ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 PÉ-9598 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï. UÀuÉÃPÀ¯ï¢AzÀ PÀ®ÆèjUÉ §gÀĪÁUÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ PÀ®ÆègÀÄ ¸À«ÄÃ¥À C§ÄÝ¯ï ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ  ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸Á¬Ä¨Á§Ä  26 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:D¯ÁݼÀ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-25 nDgï- 6394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ  jªÀiïì  D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgï G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: J£ï. UÀuÉÃPÀ¯ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/16 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ 15/3/16  gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd ¸Á: C¹ÌºÁ¼À vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36 n-7366 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §ÆzÉtÚ 42ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ ¸Á:C¹ÌºÁ¼À FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉà & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  DgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À eÁw ªÀÄrªÁ¼À  ¸Á:C¹ÌºÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/16 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 15.03.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà LzÀ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: LzÀ¨sÁ« ©üêÀÄ¥Àà£ÀzÉÆrØ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ ತಮ್ಮಮಾದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈತನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ವಯಾ 25 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರು, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಈತನು ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮಣ್ಣನು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಕಾರದಪುಡಿಯನ್ನು  ಮೈ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎರಚಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದ 2) ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರು, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಐದಭಾವಿ3) ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಮಸಾನ್ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ಗುರುಗುಂಟ, ನೇದ್ದವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2016 PÀ®A : 341, 323, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ: 16-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್   .ಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಮಹಿಂದ್ರಾ-575 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. KA-36/TC-5203 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. KA-36/TA-742  ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ /ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ /ತೆರಿಗೆ/ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪನಾಳ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-324, 460, 679 ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ & ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA;  44/2016 PÀ®A. 4(1A), 21,22 Mines And Minerals Regulation Of Development ACT 1957 And  378, 379 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ 15-03-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ°,è ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀtÚ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÉÄÃnUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÁÝV d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55-60 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ EzÀÄÝ, PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ªÉÄÊ, PÉÊ ZÀªÀÄð G½¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ ¥ÀAZÉ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUɹAzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2016 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


  

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2016 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000/--  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.