Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Nov 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಮೃತ ಮೆಹಮೂದ್ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನಸಾಬ :45 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಸಂಕನೂರ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 19.11.2014 ರಂದು 16:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಡ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿರುವ ಬವಲ್ಸ ಸ್ಪೀಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ ಎ 36/6262 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂಕರ ಅನಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಠತ್ತನೆ ಕುಸಿದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ಗ ಮಹೆಬೂಬ ಈತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.ಈ ಹೊರತಾಗಿ ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ¨ÉÃರೆಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮೆಹಮೂದ್ : 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಸ್ಟೀಲ್ ಶಾಪ್ ವೆಲ್ಡರ್, ಸಾ: ಸಂಕನೂರು  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 26/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¦gÁå¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀAZÀªÀÄ, 38ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.PÀĪÀiÁgÀSÉÃqÀ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀAZÀªÀÄ, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.PÀĪÀiÁgÀSÉÃqÀ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀ ¢.20/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢.21/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ ¨sÀvÀÛPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£ÀVzÀÝ UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ºÉÆ®zÀ°è «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಶಾಲಂಸಾಬ,ಜಾತಿ:ಪಿಂಜಾರ,ವಯ-32ವರ್ಷ ,   :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು FvÀನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೂರುಜಾಹಬೇಗಂ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ವಯ-30ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಪಿಂಜಾರ,:ಮೇಸನಕೆಲಸ   ಸಾ:ಎಕ್ಲಾಸಪೂರ   ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು,ಹಾಲಿವಸ್ತಿ:ಅತ್ತನೂರು FvÀ£ÀÄ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಮೃತನು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮೃತನನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆ.-36/ಎಸ್-2821ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿ.20-11-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಣಿಗೇರ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಭು ಕುರುಬರು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮೃತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2014 ಕಲಂ: 302 .ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-        

   ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ. ªÉÆ.£ÀA. 7760338900 FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ; ©üêÀıÀ¥Àà, 16ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: «zsÁåyð 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÁAUÀ ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-11-2014 gÀAzÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ±À¤ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉUÁV zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.198/2014  PÀ®A:  ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÉÆAzÁ¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ
 

ºÉ¸ÀgÀÄ :-        PÀÄ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 
ªÀAiÀĸÀÄì:-     16ªÀµÀð,
eÁw:-         £ÁAiÀÄPÀ. 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ 
¨ÁµÉUÀ¼ÀÄ:-    PÀ£ÀßqÀ,  
ªÉÄÊ §tÚ, :-    UÉÆâ ªÉÄʧtÚ,
ªÉÄÊPÀlÄÖ :-     ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
JvÀÛgÀ:-         CAzÁdÄ 4 ¦üÃmï  10 EAZï JvÀÛgÀ.
ªÀÄÄR:-        zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR.
ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ:-
§½VÃj£À CAV, §Æ¢ §tÚzÀ ¥ÁåAmï, zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
 1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                            
 2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.                 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         20.11.2014 gÀAzÀÄ 16.35 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 28ªÀµÀð, eÁ:G¥Áàgï,  G:DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ2) ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ²Ã£ÀÄ 30ªÀµÀð, eÁ:§ÄqÀ§ÄqÀQ, G:PÀÆ°, ¸Á:¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  3) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀAiÀÄ®è¥Àà, 25ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄAqÀgÀÄ, G:PÀÆzÀ®Ä ¦£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36 -8684 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁ¢ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀ¼À¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß  ElÄÖPÉÆAqÀÄ QæµÀÚ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævgÀÀ «gÀÄzÀÝ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 PÀ®A: 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 273. 284,  L¦¹    CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                                                                   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2014 gÀAzÀÄ  142 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.