Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Apr 2011

CRIMES

¢£ÁAPÀ: 25.04.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À¸ÀÀA:PÉJ.36, 5406 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ©æqïÓ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.33,PÉ.491 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á:gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.04.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:avÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀÀA:PÉJ.36, «.7596 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß avÁ¥ÀÆgÀÄ-gÉÆÃqÀ®§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ eÁªÀÇgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è gÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:avÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À°è ©zÀÝ ¨sÁj ªÀļÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÉÆArUÉÃgï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä EqÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå, §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ºÀħâ½î, «gÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ, gÁWÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄgÁªï, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ £ÁUÀgÁ¼ï, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÆArUÉÃj, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EAqÉÆÃt J®ègÀÆ ¸Á:¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ (gÁA¥ÀÆgÀÄ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:23.04.2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ZËPÀlÄÖ PÀÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ E¢ÃUÀ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.04.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï J®ègÀÆ ¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä-ªÀĺÉÃAzÀæ¹AUï ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀAeï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAvÉUÉ ZÀºÁ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ±ÁªÀįÁ¨Á¬ÄAiÀÄ vÁ¬Ä CA§Ä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁZÉÊ£ï C.Q.gÀÆ:7000/-, CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ reÉʤ£À jAUï C.Q.gÀÆ:3,000/-, CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÉÄÌ C.Q.gÀÆ:3,000/-, 10 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ C.Q.gÀÆ: 3.000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ:22.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03/04.04.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉñÀ PÁqÀÆègÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà, PÁqÀÆègÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï KeÉ¤ì «oÀ®£ÀUÀgÀ PÉ£Á¯ï gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï£À°è ¤°è¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:15,000/- PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¹ÖPÀgï ºÉÆA¢gÀĪÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, eÉ.5818 Zɹì¸ÀA: O1C20F29778 EAd£ï¸ÀASÉå:01C18E290099 G¼ÀîzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉñÀ PÁqÀÆègÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ¦J¸ïL.PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ:25.04.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð ¸Á:¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ. 10752/- ªÀiË®åzÀ 90 JA.J¯ï.£À 384 N®Ø lªÀgÀ£ï «¹Ì ¨ÁnèUÀ¼ÀÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.