Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
                     PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ  ®PÀëöät vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 11 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 10200/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:91/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J£ï,¸ÀħâgÁªï gÀªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ C¥ÀàgÁªï ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: PÀªÀiÁä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ   ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 4050/.-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:92/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
            ¢£ÁAPÀ: 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M¼À§¼Áîj ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ZÀªÁíuï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ®ªÀiÁt , G: ºÉÆmɯïzÀ°è ªÀÄĸÀÄj vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀ UÀÄr¸À°£À°è DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ: 16ªÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ , ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr߬ÄAzÀ UÀÄr¸À°£À bÀwÛUÉ ºÁQzÀÝ §°±ï PÀnÖUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 09-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É , ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/2012 , PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
                 ¢£ÁAPÀ: 27-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è SÁ¢æ PÁ¯ÉÆä M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÁ®UÁgÀ ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ eÉ.SÁ²A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄÄ:58ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: SÁ° aîºÉÆ°AiÀÄĪÀzÀÄ , ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀĸÁÛ£ïªÀ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ[ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè ] vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/2876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ,   ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ mÁæöåPÀÖgï UÁ°AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 163/2012 PÀ®A.279,338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

              ¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÁ²ªÀ FvÀ£À ºÉArw & ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C£ÀĪÀÄ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ,D±Àé¤ J®ègÀÄ PÀÆr £Áå£ÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 23/JªÀiï.5163 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÝ£ÀzÀ°è zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HgÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÀ°èUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¥À°ÖUÉÆ°¹zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÖVzÀÄÝ & ¸ÀzÁ²ªÀ£À vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ,JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ C.¸ÀA. 94/12 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                      ¢B 25-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÀäzï CfÃeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÀ°¸Á¨ï §qÉÃUÀgïÀ,ªÀAiÀÄ-19ªÀµÀð, eÁwB ªÀÄĹèA, GB PÉÆýªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAB PÉJ-36/«-4743. £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀ®PÀ® PÀqÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÉÄ «.Dgï.J¸ï.±Á¯É zÁn ¤Ã®UÀ® ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¸À«ÄÃgÀ¤UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ, ²æà ºÀ¦üÃeï ªÀĺÀäzï ªÀÄ»§Æ§Ä¥ÁµÁ vÀAzÉ £À¢ÃªÀĸÁ§ §qÉÃUÀgïÀ, ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð, eÁwB ªÀÄĹèA, GB GzÀÄð¨sÉÆÃzsÀPÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®AB 279.338,304 [J] L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀ: 50 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 28 FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 11-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 40 FvÀ¤UÉ JgÀqÀ£Éà ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ DPÉUÉ 1) CAiÀÄåªÀÄä ªÀ: 10 2) ºÉÆ£ÀßUÀÆqÉ¥Àà ªÀ: 07 3) ªÀÄģɪÀÄä ªÀ: 05 4) ªÀĺÁzÉêÀ ªÀ: 04 JA§ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 30 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ   C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ   §¸ÀìªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀªÀżÀî ºÉAqÀw CAvÁ w½zÀgÀÆ PÀÆqÀ    ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁvÉÆæà gÁwæ §¸ÀìªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£ÀßAvÉ ªÀ±À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄð£À £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 24-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07:45 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ J£ï.¹. £ÀA. 03/2012 PÀ®A: 498 CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 30 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ DPÉAiÀÄ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀA©üÃgÀvɬÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß F ¢£À        ¢£ÁAPÀ : 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A: 498 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
           ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-12 gÀ ¨É½V£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀĹÌAiÀÄ ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ UÉÃnUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄrAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÁæAUÀtzÀ°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉAiÀÄ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- jAzÀ 15,000/- ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð 40 ªÀµÀð
¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/12. PÀ®A 454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
               ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¨ÉÆÃzÀ£ÁAiÀÄÌ ®A¨Át 31 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ.  FPÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà.®Qëöäà UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ VUÉãÁAiÀÄÌ J®ègÀÆ eÁ.®A¨Át ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ.EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀzÀ°è ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸Àj¬ÄgÀĪÀÅ¢¯Áè.¢£ÁAPÀ.24-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ UÉÆâ KPÉ vÀA¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄUÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁݼÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ   ¸ÉÃj §AzÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä½UÉ  ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà K£À¯ÉÃ, JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, DPÉAiÉÆA¢UÉ vÉQÌ«ÄQÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, UÀAUÁgÁªÀÄ£ÀÄ DPÉUÉ  ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/12 PÀ®A.323,355.504,354 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀªÁV G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁV¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w: 
            ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ£ÀÄUÀÄAzÀ J.E. ¦.qÀ§Æèr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36n 1639 ,PÉ.J.36 n.J.  6867,PÉJ.36n.©.6021, ¹.E. £ÀA: 04737 ªÀÄvÀÄÛ ¹.£ÀA: 4064 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À  ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£ÀPÉÆqÀzÉà AiÀiÁ¥À®¥À«ð ºÀ¼ÀèzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgÀUÀ½è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/212 PÀ®A: KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULES 1994 U/S 42,3,43MINE & MINERALS REGULATION &DEVELOPMENT ACT 1957 U/S 4,4 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2012 gÀAzÀÄ 67  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.