Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


 

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æÃ.«.ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: §¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ À DAd£ÉÃAiÀÄ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀĺÁzÉêÀÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2-30¦.JA.PÉÌ «.ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÁAiÀiUÉÆAqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïUÉ ºÉÆÃV ªÀĺÁzÉêÀÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÀ¢j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄå°è gÁqÀÄ, PÀnÖUÉ. PÀ®Äè lÆ¨ï ¯ÉÊmï ¥ÀnÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ºÁUÀÆ CAd£ÉÃAiÀĤUÀÆ gÁqÀÄ, PÀnÖUÉ. PÀ®Äè lÆ¨ï ¯ÉÊmï ¥ÀnÖUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 341/2011. PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 326, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.EªÀgÀÄ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 36/6 gÀ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀƼÀÄ JvÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁ° PÀmÁªï ªÀiÁqÀ®Ä ©¯ï ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ²æÃ.f.©.f ZËzÀj vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀƧ £ÀA 36/6 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀzÀAvÉ ºÉaÑUÉ CUÀ® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ f.©.f ZËzÀj gÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAl PÉÆlÖgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ f.©.f ZËzÀj gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 342/2011 PÀ®A. 323,405, 420,506 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. EªÀgÀÄ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 36/6 gÀ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀƼÀÄ JvÀÛ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁ° PÀmÁªï ªÀiÁqÀ®Ä ©¯ï ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄÄqÀÄ ªÀAiÀiÁ: 57 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀƧ £ÀA 36/6 £ÉzÀÝPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀzÀAvÉ ºÉaÑUÉ CUÀ® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAl PÉÆlÖgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æÃ.f.ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 343/2011 PÀ®A. 323,405, 420,506 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ, ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ(UÉÆãÁégÀ) vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ²¯Áà ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²¯Áà¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ÁPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ½UÉ §°AiÀiÁV G½zÀ 4 d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ²¯Áà½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 12.10.2011 gÀAzÀÄ §AzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ CªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ²¯Áà½UÉ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ²¯Áà¼À vÀAzÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV QwÛPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DAvÁ ²¯Áà¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 206/11 PÀ®A. 498 (J) 323.355, 379, 504.506 ¸À»vÀ 149 L,¦,¹ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:29-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà ªÀÄÄzÀÝ£ÀUÀÄr FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, CªÀ½UÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®V PÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, CªÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV £É®PÉÌ PÉqÀ« DPÉAiÀÄ EZÉÑUÉ «gÀÄzÀݪÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀ eÁUÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ EAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA: 167/2011 PÀ®A: 376,506,447 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀA;»gÉãÁUÀ¥Àà »gÉãÁUÀ¥Àà vÀA;ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA; »gÉãÁUÀ¥Àà ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀA;»gÉãÁUÀ¥Àà ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA;¸ÉÆêÀÄtÚ ¨Á®¥Àà vÀA;ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀA;¨Á®¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉ PÀqɬÄzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀªÀÅ PÀrzÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV ¢£ÁAPÀ:15-10-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAPÉÌ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr CªÁÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¹PÀÌgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/11 PÀ®A 143, 147. 447.341.323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀA;£ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ ZÀ®ÄªÁ¢ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢:12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÁß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀA ²Ã®¥Àà ªÀAiÀiÁ;52 eÁ;ªÀiÁ¢UÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ DPÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà J°èzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÁÝ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÁÑ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/11 PÀ®A 448, 504,354, gÉ/« 34 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ªÉAPÉÆç vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ ªÀ: 30, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ªÀįÉèñÀÀgÁªï vÀAzÉ n.£ÁUÉñÀégÀgÁªï, n.£ÁUÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ,n.ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ n.£ÁUÉñÀégÀ gÁªï J¯ÁègÀÆ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 307 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉøÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:9-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À°è ªÉAPÉÆç£ÀÄ ¸ÁQë PÀÄjvÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2011 gÀAzÀÄ ªÉAPÉÆç gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/11 PÀ®A 143, 147 . 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢.23-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢.24-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É
07-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀzÀ°è §¸ÀªÀªÀÈvÀÛzÀ°è ¹gÀªÁgÀ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ [¸ÀA¢Ã¥À£À ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ]À «ÃgÉñÀ ¸Á°ªÀÄoÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á°ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄB36ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ ¸ÁB J£ï.ºÉÆøÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹ÛB §¸ÀªÀªÀÈvÀÛ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ §eÁd ¥À®ìgÀ-220 ¹.¹ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA BPÉ.J-36/«-7977
CHASSIS, NO B MD2DHDKZZSCG25296, ENGINE NO-DKGBSG22917 C.Q.gÀÆ. 45,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ ¸Á°ªÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: ,    177/11 PÀ®AB 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà mÉAUÀÄAn ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀ, ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼ÀÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁÀ® 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ°è£À°è PÀÄrzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¨Á¼ÀÄªÉ ºÉÃUÁ¬ÄvÀ¯Áè CAvÁÀ ªÀÄ£À£ÉÆA¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw gÁwæAiÉįÁè ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¯ÉÆÃZÀ£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉØ ºÉÆAzÀ vÉÆnÖ®PÉÌ PÀnÖzÀ ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ mÉAUÀÄAn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 28/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.