Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà  60 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®è  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:UÉÆîUÉÃj(gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀÄ) vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ f¯Éè AiÀiÁzÀVj.gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ J-1 UÉ (2£Éà ºÉAqÀw CAvÁ ) ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è J-1 £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÀPÉè¸ï, 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ ºÁQzÀÄÝ, MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀÆ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J-1 wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ VÃvÀªÀÄä EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 08-02-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÈvÀÛ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ 1) wªÀÄä¥Àà  vÀAzÉ DAd£ÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð   2) VÃvÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁw UÉÆ®è ¸Á:gÁ¼ÀzÉÆrØ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ¸Á«UÉ J-1, J-2 EªÀgÉà PÁgÀt CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁuÉ 31/18 PÀ®A 498(J), 304(©) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ  3, 4  r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961.CrAiÀÄ°è  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ, 42ವರ್ಷ, ಕುರುಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ವಡವಟ್ಟಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ತನು ಒಕ್ಕಲುತನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋರವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ 05-02-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಕಯ್ಯ 2) ಚಿನ್ನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಾನ ಇವರು ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 06-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲೇಶನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಈತನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:08-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಳ ಈರಮ್ಮ ಇವರ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ಈತನ ಮೃತದೇಹ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 1) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಕಯ್ಯ 2) ಚಿನ್ನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಾನ ಇವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೃತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲೇಶನನ್ನು ಭಾವಿಗೆ ನೂಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.17/2018 ಕಲಂ.302.201. ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
¢£ÁAPÀ 08-02-18 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀUÉÎ 1130  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-33 nJ-9349 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ mÉAmï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î ¸ËzsÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ £ÀAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 11/18  PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. & 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                   
                                                                                                       
.