Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Feb 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
18-02-2020 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಉಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿ ವೀರಭದ್ರ ಈತನು ತನ್ನ ಪಾನಶಾಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂಬರಗಳನ್ನು  ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಿಯಪ್ಪ  ಪಿ ಎಸ್   ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು  ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ಸಾಹೇಬರವರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ PC-679, PC-472 ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಕಂಬದ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01  ನೇದ್ದವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ  ನಗದು ಹಣ ರೂ. 860 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ & ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ನೇದ್ದವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ.1ಈತನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ  ರಾತ್ರಿ  8-15  ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ NCR ನಂ. 06/2020 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  19-02-2020 ರಂದು 9-15 ಪಿ ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ರುತುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 28/2020ಕಲಂ 78  (iii)  ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAV £ÁUÀªÉÃtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ FvÀ¤UÉ vÀÀªÀÄä vÀAV £ÁUÀªÉÃtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¨Á®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ£ÉÆA¢UÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:18/02/2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ n.f.©. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ §A¢zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄvÀÛ §gÀÄwÛà CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À PÀqÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ UÉÆù§lè ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ D KlÄ vÀ¦àvÀÄ E®èªÁzÀgÉ vÁ£ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ G½zÀªÀgɯÁègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ §rzÀÄ J¯ÁègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ EAzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀ¯Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19/02/2020 gÀAzÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 07/2020 PÀ®A:143, 147,148, 323, 307,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ