Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Apr 2017

Reported Crimes


                                                   
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-


CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
       ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22-4-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ತಮ್ಮ ಮಾಲಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ  ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಳು  ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಹೊರವಲಯದ ಲೋಯೋಲಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ 1) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ  ನಂ AP 16/TW 9136 ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯ 12 ಘನಮೀಟರ್ ಮರಳು .ಕಿ ರೂ 8400/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದುಧಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ  ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.128/2017 ಕಲಂ 3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
       ದಿನಾಂಕ  22-04-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತೇಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಶವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೃತಳ ತಂದೆಯಾದ ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಜವಳಗೇರಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಜಗಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗಳಾದ ಮೃತ ತೇಜಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈಜು ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ ಅರ್ ನಂ 08/2017 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

      ¦ügÁå¢ ²ªÀ°AUÀªÀÄä 46ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¹AUÉÃgÀzÉÆrØ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, «¥ÀjÃvÀªÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 20/04/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±À e˵À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ CgÀPÉÃgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 22/04/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2017 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
      ¢£ÁAPÀ: 22/04/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦ügÁå¢ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄAqÀgÀV, 36ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝgÀrØ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV, 19ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ VjªÀÄ®èAiÀÄå, 19ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÀÄ aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV HlPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36 JPïì.7034 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 52 -8986 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹zÀÝgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ VjªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ ¥ÀÄnzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¹zÀÝgÀrØ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, VjªÀÄ®èAiÀÄå£À vÀ¯É dfÓ JqÀUÁ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 79/2017 PÀ®A 279,304(J) L¦¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :23.04.2017 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15700/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.