Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             
  

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.06.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ  §ªÀPÀdPÀ UÁæ£À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ G¥ÀPÁ®ÄªÉ £ÀA. 87 gÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£UËqÀ ,£ÁAiÀÄPï ,50 ªÀµï, ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ 2) §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPï,¸Á: £ÀªÀ®PÀ® 3) ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ZÀAzÀ¸Á§ ªÀÄĹèA,40 ªÀµï, ¸Á: £ÀªÀ®PÀ® 4) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ,£ÁAiÀÄPÀ 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ. J®ègÀÆ ¸ÉÃj zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2,330/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯É,MAzÀÄ mÁªÀ¯ï d¦Û ªÀiÁ

rPÉƪÀÄqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ]
¹gÀªÁgï ¥ÉÆ°¸ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ದಿನಾಂಕ: 15-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಭೀಮೇಶ ತಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವಯ: 24 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬುಡಗ ಜಂಗಮ : ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಕೊಡಗಳ ವ್ಯಾಫಾರ ಸಾ|| ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೋಪಡಿ ಆಟೋ ನಗರ ಗೋಶಾಲ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯದಿದಾರನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಇವರಿಬ್ಬರು ರೆಡಿಮೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಂಪ್ರತಿಯಂತೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:14-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾವಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪಾತಾಳ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ 2 ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಯಾರೊ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 15-06-2014 ರಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾತಾಳ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 14-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಯಾರೊ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವುಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣನ ಈರಮ್ಮ ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟುಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ  ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 126/2014 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  
1
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
²æêÀÄw ªÀĺÉñÀéj
²æêÀÄw FgÀªÀÄä
2
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð
ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð
3
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
¦üÃmï 5 EAZÀÄ. 1, ¸ÀzÀÈqsÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ,
¦üÃmï 5 EAZÀÄ. 2 ¸ÀzÀÈqsÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ,
4
ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
UÉÆâü §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR,
PÉA¥ÀÄ §tÚ. vÀ¼Àî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÀlÄÖ. GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR
5
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
6
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ
vÉ®UÀÄ
vÉ®UÀÄ
7
ªÀåQÛAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ
gÉrªÉÄqï §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ
gÉrªÉÄqï §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ
8
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
w½ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, £Á² §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À 
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, ¨ÁzÁ«Ä §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À

9
UÀÄgÀÄw£À a£ÉíUÀ¼ÀÄ
-                                -
10
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉ
E¯Áè
11
¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå
08532-226148
¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ)  ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ ªÉÆ.¨ÉÊ £ÀA: 9480803845¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2014 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.