Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 May 2019

Press Note

: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :
      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄð ¨É½UÉÎ 0800 jAzÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, F JgÀqÀÆ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ 100 «ÄÃlgï ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ®A 144 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¤µÉÃzÁeÉÕ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæPÉÌ §gÀĪÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ KeÉAmïUÀ½UÉ (C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ) ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤¨sÀðA¢¸À¯ÁVzÉ.

      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ KeÉAmï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¥Á¸ï ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÉƨÉʯï, ©Ãr, ¹UÀgÉÃmï, ªÀiÁåZï¨ÁPïì (¨ÉAQ¥ÉÆlÖt), ¤Ãj£À ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀ¢®è.

      ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ KeÉAmï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 1) «.J¯ï.¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï, 2) J¸ï.¹.J.©. ¯Á PÁ¯ÉÃeï, 3) AiÀiÁzÀªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀt, 4) E£ï¥sÁåAmï føÀ¸ï PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀtUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤§ðAzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ  DgïnN ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ ©Dgï© ¸ÀPÀð¯ï, JA.FgÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀÄ E£ï¥ÁåAmï føÀ¸ï PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛ, ªÁ¸À« ¸ÀPÀð¯ï, ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï mÁQÃ¸ï ¸ÀPÀð¯ï, £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ §gÀvÀÀPÀÌzÀÄÝ.

      £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ªÉÆÃaªÁqÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ JA.FgÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ©Dgï© CxÀªÁ gÉrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ DgïnN ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

                                                            -¸À»-
f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                                                      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.