Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:-03/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦.¹.134.gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 312/2013.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ UÉÆëÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á:-UÉÆãÁ¼À    vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66 gÀ°è 1-JPÀgÉ 8-UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 30-UÀÄAmÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ,F d«ÄãÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢ügÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀjUÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà d«ÄãÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ;-02/08/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ. £ÀA,1 ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ 35 ªÀµÀð  FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAz§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA171/2013. PÀ®A.447, 323, 355, 504, 506 L¦¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 25.05.2003 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ ¸À£ï 2010 gÀªÀjUÉ ²æêÀÄw ¥ÀÄ¥Áà FPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CuÁÚgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀ ¸À£ï 2011 jAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉêÀ® 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ £À£ÀUÉ PÁj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝ PÁgÀÄ Rjâ¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈw JA§Ä§¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀ©â ±ÀÈw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CuÁÚgÁªï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ ¹UÀgÉÃn¤AzÀ JqÀ PÀÄwÛUÉ §® PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄnzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 137/2013 PÀ®A: 498 (J) 324,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ & 3,4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.09.2013 gÀAzÀÄ   135 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.