Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Sep 2014

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ:-7-9-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂಪನಾಳ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ: 45,   eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀನು ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತುಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೇ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2014 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324, 506, gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ:-8-9-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀgÀ§¢¤ß ªÀ: 24, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀನು ಹಂಪನಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ) ªÀÄAdtÚ@ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ   ªÀ: 25, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀ£ÀÄ  ಅತೀಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ತೊಪ್ಪಲವನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2014 PÀ®A 504, 447, 323, 324, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ:-6-9-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 1) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À   2) ®ZÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À   3) ±ÀgÀuÉÃUËqÀ f£Àßgï ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£ÁzÀ ²æÃ. ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀ:32, eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೂರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, 5 ಕುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ:-7-9-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕುರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಸಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2014 PÀ®A 341, 504, 323, 429, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 08-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ²æà «ÃgÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §AzÉÆç¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.   PÉJ-36-f-249 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ±ÀgÀt¥Àà ¦.¹. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÄÝ, ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-52-r-0435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ªÀÄtÂPÀAoÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀzÉà MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ §rzÀÄ,   E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÄÚ G©âUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦.¹. ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ §® ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ 09-09-2014 gÀAzÀÄ   01-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2014 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.09.2014 gÀAzÀÄ  30 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.