Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jul 2015

Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 26-7-15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಶನ  ಪ್ಲಸ್  ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 17 ಆರ್ 6323 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಊರಾದ  ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ಬಾಳ ಬಡ್ಲಾಪೂರ ದಿಂದ ಎತ್ತಿಗೆ ಕಾಳು ತರಲೆಂದು ಹಾರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ  ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆ ಹೊಗುವಾಗ – ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ  ಕ್ಯಾಂಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಎ.2227 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವದಿ ಲ್ಲಾ ಈತನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು   ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಾದ ¨sÀUÀªÁ£À¥Àà vÀA gÀªÉÄñÀ¥Àà ªÀ 55À ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ   ಈತನ ಎಡಗಡೆ  ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು,  ಮತ್ತು ಎಡಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಡಿಹೋಗಿದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A- 279. 304 () L¦¹ ಮತ್ತು 187 ,ಎಂ,ವಿ ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 24/7/2015 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À£ÀÄß 1)²ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQ ¹ÖPï¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£ï ºÁåArèAUï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24/7/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ D£ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄ ªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ D£ÀAzÀªÀÄä ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁA¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2015 PÀ®A 143, 147, 148, 120(©), 323, 324, 504, 506, 302 ¸À»vÀ  149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA PÀAoÉÃ¥Àà @ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ 36 eÁw ªÀiÁ¢UÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÀÄAqÁ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ  ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ²Ã®ªÀAvÀ¥Àà vÀA PÀAoÉÃ¥Àà@ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ 48 eÁw ªÀiÁ¢UÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁUÀÄAqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ ತಮ್ಮನಿದ್ದು, ಈತನ  ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾ  ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ  ಹೊಲವಿದ್ದು, ಅದರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16 ಇದ್ದು,ಸದರಿ ಹೊಲ ಹೊರಭೂಮಿ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ  ರೂ. 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 4  ಲಕ್ಷ ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೊಗಿಸಿದ್ದು  ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆ   ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ  ಇರುವದರಿಂದ  ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ: 26-7-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-೦೦ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಆಸ್ತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು. ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ಸಂ.13/2015 ಕಲಂ.174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
     UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                gÀqÉ¥Àà vÀAzÉ °A¨sÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ 54 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ  ¸Á: dAVgÁA¥ÀÄgÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 26-07-2015 ರಂದು 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡದರಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗುರಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಚನಾಳ ತಾಂಡಾ ನಂ 02 ರ ಹತ್ತಿರ 1)     GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà ¸Á: PÉøÀgÀnÖ vÁAqÁ2)    E£ÉÆßçââ C¥ÀjavÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಸ್ ಇಳಿದು ಹೀಗಿ ಅವರಿಗೆ  ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗೆನೆ  ಬಸ್ ನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಕೇಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದುರು ಮಾತಾನಡಿತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನನ್ನನೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಬಂದು ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು  ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಡ ಹತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೇನ್ನಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ  ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನೂ ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/15 PÀ®A  PÀ®A 504, 324, 326, 353, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UËqÀ¥Àà ¥Ánïï dAUÀªÀÄgÀ½î,  ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:ºÀÄqÁ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UËqÀ¥Àà ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼É ¥ÀjºÁgÀzÀ ºÀt CPËAnUÉ ºÁPÀÛgÀAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÀÄqÁ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ L© ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä Hj£À gÁªÀÄQæµÁÚ FvÀ¤UÉ ¹£ÉêÀiÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý C°èAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¸ÀzÀj UËqÀ¥Àà ¥Ánïï FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.139/2015, PÀ®A.ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 26.07.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಟಣಮಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಾದ 1) ಸ್ವರಾಜ್ 735 ಈ.ಎಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ.ಬಿ 8981 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ 2) ಸ್ವರಾಜ್ 735 ಈಎಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ.ಬಿ 8982 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ 3) ಮಹೀಂದ್ರಾ 575 ಡಿ.ಐ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ.ಬಿ 8709 ಟ್ರಾಲೀ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ.ಬಿ 8710 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರುಗಳ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ²æÃ, r, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರಳು ತುಂಬಿದ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜzsÀ£Àವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅ.ಕಿ.ರೂ 4,500/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2015 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.