Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Aug 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄgÉÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà dmÉßÃgï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà dmÉßÃgï EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ Q¯ÁègÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-11 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À¥Àà,& ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀÌtÚ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ Q¯ÁèègÀnÖ FvÀ£ÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ©üêÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ®VzÀÝ ©ÃªÀÄtÚ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ «ZÁj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ »AzÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ D¥Á¢vÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºËzÀÄ §A¢zÁÝ£É £ÉÆÃqÀ¯Éà K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄî« ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ;£ÁAiÀÄPÀ, FvÀ£ÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝg°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ PÉÆÃnð£À DzÉñÀ EzÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¹nÖUÉÃj K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÉÆÃlð DzÉñÀ £ÀªÀÄäAvÉ DVzÉ ¤Ã£ÀÄ KvÀPÉÌ ºÉÆ® ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀgÉà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä EªÀ½UÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä CAvÁ E§âgÀÄ CPÀÌ£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á§ªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ 3 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä CAvÁ wÃ¥ÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr ®Qëöäà UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ C¼Àw ªÀiÁr ¤ÃqÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:f£ÁߥÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°èzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁPÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉÀzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀiÁåPÀ¯ï, FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÁgÀzÀ ¤ÃjUÉ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥Á¸À §gÀzÀ PÁgÀt JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25/08/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd, CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÉÃj gÀ§âtPÀ°èUÉ ºÉÆÃV ©üêÀĪÀé¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀĪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¨ÉlzÀÆgÀ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï ,ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ gÀAUÀzÁ¼À, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J®èjUÉ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ gÁ¼ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è D±ÀtÚ vÀAzÉ dA§£ÀUËqÀ ¸Á. gÁ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉƸÀA© vÉÆÃlzÀ°è ªÀļɬÄAzÁV ¹r®Ä §rzÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, 1 DPÀ¼ÀÄ, 1 JªÉÄä EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ G½zÀ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ Nr §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1,15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÀtÚ UÉÆ®ègï PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À V¤ßªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁV PÉ,ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Á°£À 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ 1) £ÀgÀ¸ÀgÉqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä ¥Á°£ÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ E¯ÁèªÁzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À PÉƼÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ¤UÉ FUÉÎ 11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®zÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt £ÀUÀzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæw ¤vÀå ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w¥ÀàªÀļÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQë£À ºÀt vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2011 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 24,100-/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.