Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w                                                                           
         ¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï£À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁdªÀiÁ½UÉ vÀ£Àß ±ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1] gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á¨ï 2] gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï 3) ¥À«ð£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¦ülÖgïªÀi˯Á 4) ¦ülÖgïªÀiË® EªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ vÀnÖ vÉUÉAiÀÄĪÀ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀÆ¼É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ , ºÉÆmÉÖUÉ , §®£ÀqÀÄ«UÉ MzÀÄÝ §®UÁ®Ä JvÀÛ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2012 PÀ®A:504,323,325,354,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

          ¢£ÁAPÀ 20/21-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ ªÉAPÀmÉñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©AV, ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä qÀ©â CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 15 aî MtªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, 3 QéAl¯ï SÁgÀzÀ¥ÀÄr, vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ qÀ©â CAUÀr ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.1,37,500/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è J¥sï.J £ÀA. 10/2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2012 gÀAzÀÄ --70  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   12000 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.