Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                          


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ವಗ್ಗರ  ವಯಾ: 43 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ದೊಂಡಂಬಳಿ gÀªÀರಿಗೆ 7 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ವಗ್ಗರ ವಯಾ: 20 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ Fತನು ಈಗ್ಗೆ ಐದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದಿನಾಂಕ : 26-02-2018 ರಂದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಾನು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಹೊನ್ನಪ್ಪನು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ; 26-02-2018 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದೊಂಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಗೌರಂಪೇಟೆಯ ಜನರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೆಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರದ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ (ACID) ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನು ಕೇಳಿ ಈತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ದೇವದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಹೊನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಎದೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಎದೆಯವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಾಗದಿಂದ ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೊಂಟದ ವರೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು 12.45 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ (ACID) ಎರಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018  PÀ®A: 309 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¥Àà eÁzÀªï ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ MAzÀÄ §t« ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©½ eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ ¸ÉÆ¦à ¨ÉAQ ºÀwÛ¸ÀA¥ÀÆtð¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï CVzÀÄÝ, ¸ÀÄlÖ §tªÉUÀ¼À°è MAzÀÄ §t« C.Q. 45000/-gÀÆ FUÉ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q.85000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ §t« ºÁUÀÆ ©½ eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ ¸ÉÆ¦à ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2018 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

27 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                               
.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
ಕನ್ನಾ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
¢£ÁAPÀ 17-02-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 1000 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 24-02-18 gÀAzÀÄ  2200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄAdÆgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ºÀĸÉãï 47 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.r-6 J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ¸À«ÄÃ¥À  ºÀnÖPÁåA¥ï.  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå  HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ neÉÆÃjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï CA.Q.gÀÆ 30,000/- 2) 3 UÁæA  §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ Q«AiÉƯɠ CA.Q. gÀÆ 9,000/-3) 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ  CA.Q.gÀÆ  30,000/- 4) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä PÀqÀUÀ CA.Q.gÀÆ 3,500/- 5) MA¢ eÉÆvÉ ¨É½î ºÁ®ÎqÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÀqÀUÀ  CA.Q.gÀÆ 1,000/- 6)MAzÀÄ ¨É½î Qà ZÉÊ£ï  CA.Q.gÀÆ.500/- MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ 74.000/-. ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 42/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

¢£ÁAPÀ 16-02-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 1100 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 24-02-18 gÀAzÀÄ  2100  UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¹AUï ¨ÉdÓA 52 ªÀµÀð eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ºÀ. a. UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ  £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.J¸ï.AiÀÄÄ.¦ 11 ºÀnÖPÁåA¥ï. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå  HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ neÉÆÃjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï  90,000/-2) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï  qÁ®gï 30,000/-3) 6 §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 3 UÁæA  9,000/- »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ.  1.29.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 42/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

26 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                          


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw.
ದಿನಾಂಕ.24.02.2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ವಂದಲಿ, 35 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ, -ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ-ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆಯ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.24-02-2018 (ಶನಿವಾರ) ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆಂದು ತಿಂಥಣಿ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕನಕದಾಸ ಮರಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮರಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಕನಕದಾಸ ಮರಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲ ಗೀಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ನಾನು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಶವವು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.  ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವದ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಾಶಿ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬು ತೊಳಿನ ಅಂಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮೃತ ದೇಹದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೇಲಿಂದ ಈಗ್ಗೆ 7-8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.03/2018 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
ದಿನಾಂಕ 24-02-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ಪುಷ್ಪಾ ಎಂ ಕಮ್ಮಾರ ಇಓ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಇವರು  ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಎಫ್.ಡಿ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಆರೋಪಿತಳಾದ ²æêÀÄw UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Éå ¸Á: PÀªÀÄ®¢¤ß ಈಕೆಯು ನರಕದಲಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22/01/2014 ರಿಂದ ದಿ: 15/04/2017 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೆಎ 23- 002-007-002/274- ಪಡೆದು 27944/- ರೂ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 68/2018 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ:24-02-2018 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷ ಹನುಮಸಾಗರ ಗಂಡ ಯದುನಂದನ ವಯ:27 ವರ್ಷ ಜಾ:ಬ್ರಾಹ್ಮಣ : ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನೀಯರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:.ನಂ: ಎಂ.110 ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:30-11-2015 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA:1 ಯದುನಂದನ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಯ:37 ವರ್ಷ ಜಾ:ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜನೀಯರ್ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ P˱ÀPÀå JA§ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ 2,3. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:08-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr Hl ¸À»vÀ ºÁPÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29-10-2017 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄUÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÁUÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018 PÀ®A: 498(J), 323.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
CAZɸÀÆUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ «gÀÆ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ-55 eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 96 06 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¨ÉÓzÁgÀgÁVzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ «gÀÄzÀÝ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è zÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ , «ZÁgÀuÁ ºÀAvÀzÀ°èzÀÄÝ,  F §UÉÎ PÀÆqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀgÉrØAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀÆqÀ PÉøÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23/02/2018 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ©½eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ  ¦AiÀiÁð¢ vÀAV UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÆ PÀÆqÀ EzÀÄÝ,  ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ , ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ªÉAPÀtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ , J¯ÁègÀÄ ¸Á: CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ. ¨Á®zÀAqÀ¥Àà  ¸Á- CAd¼À  EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É K¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üêÀÄtÚ  FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÁUÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨Á®zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀ°èUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¨Á®zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  ªÀÄ®ètÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀtÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  ªÀÄ®ètÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ FvÀ£À 20000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ K¯É ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹ zÀQ̹PÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÁ  PÉƯɠ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 63/2018  PÀ®A: 143,147, 148, 307,392,326,504,506, 447 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

CAZɸÀÆUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ «gÀÆ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ-55 eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 96 06 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¨ÉÓzÁgÀgÁVzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ vÀAzÉ «gÀÄzÀÝ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è  zÁªÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ , «ZÁgÀuÁ ºÀAvÀzÀ°èzÀÄÝ,  F §UÉÎ PÀÆqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀgÉrØAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀÆqÀ PÉøÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23/02/2018 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ©½eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ  ¦AiÀiÁð¢ vÀAV UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÆ PÀÆqÀ EzÀÄÝ,  ªÀÄzÁåºÀß 12-0 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ  ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ ªÉAPÀtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á- CAZɸÀÆUÀÆgÀ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà  ¸Á- CAd¼À  EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É K¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üêÀÄtÚ  FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÁUÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨Á®zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀ°èUÉ UÀÄ¢Ý zÀÝjAzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¨Á®zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  ªÀÄ®ètÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀtÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  ªÀÄ®ètÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ FvÀ£À 20000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ,    DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ K¯É ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹ zÀQ̹PÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÁ  PÉƯɠ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2018  PÀ®A: 143,147, 148, 307,392,326,504,506, 447 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2018 gÀAzÀÄ 41 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.