Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Apr 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ:-02/04/2012 ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ: ªÀÄjªÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀÄUÀAr, 60ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ , G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©Ãn ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ, 28ªÀµÀð, PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÆUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¤£Àß vÁ¬Ä PÉÆgÀ¼À°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ PÀ«vÁ½UÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ, §A¢zÀÝjAzÀ F avÀæ-»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, ¢£ÁAPÀ; 02-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA47/2012 PÀ®. 498(J), 304(©), ¸À»vÀ 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÊ®eÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ qÁ: ¥Àæ¨sÁPÀgïUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CªÀÄätÚªÀgï , ¸Á:¸ÁUÀgï D¦ÖPÀ¯ïì FPÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 21 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , EªÀjUÉ ªÉʵÉÆÚÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁzÉë JAzÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¥Áèmï£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÁådå EzÀÄÝ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ EzÀÝ ¸ÁUÀgï D¦ÖPÀ¯ïì£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ Qæ«Ä£À¯ï ªÁådå «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ gÁf ªÀiÁqÀ®Ä M¦àUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ D¹ÛAiÀÄ£É߯Áè ¤£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr zÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝÃ£É f.¦.J ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà £É®PÉÌ ºÁQ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ xÀ½¹ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2012 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 324 , 342, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ:02-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÆUÀÄgÉñÀ 2) PÀj§¸Àì¥Àà 3) ²ªÀ°AUÀªÀÄä 4) ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ 5) AiÉÆÃV¤ J®ègÀÆ ¸Á:qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀÄzsÁ½UÉ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¤Ã£ÀÄ KPÉ §A¢¢ÝÃ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EµÀÖ«¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr «µÀ¨ÉgÀ¹zÀ dÆå¸ï PÀÄr¹ ¸ÀÄzsÁ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 28 / 2012 PÀ®A.504, 323, 324, 506, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 02/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀzÀ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄ°UÀÄqÀØ FPÉAiÀÄ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀAzÀæªÀiÁ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà dA§®¢¤ß 50 ªÀµÀð 2] ºÀÄZÀѪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæªÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- ºÀÄ°UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÁ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-26/2012 PÀ®A-323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 02/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ²æÃ. ¦ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DqÀÄ ªÉĬĸÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ vÀ®ªÁgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Æè-7524 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉÆnßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Æè-7524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ÃgÀ¥Àà¤UÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 02-04-12 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 127/12 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-12 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À 3) £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 20 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À 4) ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 22 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À¸Á: J®ègÀÄ ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 EªÀgÀ UÀAqÀA¢gÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä UÀAqÀA¢gÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w¤ßj CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆÃUÀæ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÁågÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §A¢¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ CqÀØ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 323, 504, 506,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 05-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄÄzÀ¨Á¼À PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §Qn£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ J¯Áè HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ºÀjd£À MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.