Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Aug 2014

Special Press Note

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                              
   :: UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁUÁð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ ::

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉ UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁ D¼ÀªÀr¸À®Ä DAiÉÆÃdPÀjUÉ PÉÆÃjzÉ.
1]  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
2] ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ d£À¸ÀAzÀt ºÉaÑgÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸ÀĪÀAw®è.ZÀ¥ÀàgÀ,         ±Á«ÄAiÀiÁ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
3] «ªÁ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVà ¸ÀܼÀªÁVzÀÝ°è, ¸ÀܼÀzÀ      ªÀiÁ°ÃPÀgÀ     C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
4] ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä    E§âgÀÄ     dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ  PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ.
5] UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiVæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
6] ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.PÀnÖUÉ,¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
7] «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï C®APÁgÀ K¥Àðr¸À®Ä «zÀÄåvï E¯ÁSÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
8] CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀjAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
9] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è 24 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¼ÀQgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (d£ÀgÉÃlgï   ªÀåªÀ¸ÉÜ)
10] ¥ÀÆeÉUÉ §gÀĪÀ d£ÀgÀ CUÀªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
11] «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
12] zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
13] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸,À    zÀƪÁt      ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
14] UÀuÉñÀ «UÀæºÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ §®ªÀAvÀªÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀAw®è.

15] ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåqïÓ,n-±Àlð CxÀªÁ mÉÆæ        ¤ÃqÀ®Ä      PÉÆÃjzÉ.
16] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À°gÀĪÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà «¸Àðd£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀzÀÄ.
17] F ¸À® «¸Àðd£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è r.eÉ. ¸ËAqï£ÀÄß §¼À¸ÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
        ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á°¸À®Ä vÀ     £ÀÄä®PÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä  PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


                                                 J¸ï. ¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಡಾ: ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ತಂದೆ ವೆಂಕೋಬರಾವ್ ವಯಾ: 65 ವರ್ಷ ಉ: ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷ್ನರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 1-4-156/165 ಮತ್ತು  1-4-156/176 ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಐ.ಬಿ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು ಇವjUÉ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನುವವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ನಂ:1-4-156/165 ಮತ್ತು 1-4-156/176 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, 2) ನಾರಾಯಣರಾವ್. ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ಸದರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಪಾಲು ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್. ನಂ:210/2014 ರಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಂಕ್ಷನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 125/2014 ಕಲಂ 448, 323, 354, 506, 511 188 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
       ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-36/6409 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು 2008-09 ರಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ವಾಸವದತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ರಾಯಚೂರು ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:06-06-2008 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-06-2008 ರಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಇಂಡಿಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ 1) 567846 2) 567847 ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ನಂ: 567846 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ನಂ:567847 ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಮತ್ತು 02 ರವರು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಮತ್ತು 02 ರವರು ಆರೋಪಿ ನಂ: 03 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ, 4) ನಾರಾಯಣಸಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಳ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 07-06-2008 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2014 ರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಾಂಡ್ ನಂ:567847 ನೇದ್ದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 2 ಮನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ 6 ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತಮ್ಮ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಓ.ಎಸ್ ನಂ: 210/2014 ನೇದ್ದರ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾದ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 173/2014 ಕಲಂ, 120(ಬಿ), 465, 468, 471, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

                            

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2014 gÀAzÀÄ  78  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   14,700 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.