Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                       
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 29-03-2018 gÀAzÀÄ 10-45 J.JªÀiï PÉÌ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À CPÀëgÁ gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 01 PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ DAf£ÀAiÀÄå gÉrØ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: PÁ¥ÀÄ, G: CPÀëgÁ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁPÀì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À zÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 24 ಬಾಟಲಗಳು (1 ಬಾಟಲ ರೂ 135/-) ಅ.ಕಿ ರೂ 3240/-, 2) ಕಿಂಗ್ ಫೀಶರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲೇಸರ್ ಬೀರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 03 ಬಾಟಲಗಳು. (1 ಬಾಟಲ ರೂ 120/-) ಅ.ಕಿ ರೂ 360/-, 3) ಕಿಂಗ್ ಫೀಶರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬೀರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 01 ಬಾಟಲ್ (1 ಬಾಟಲ ರೂ 125/-) ಅ.ಕಿ ರೂ 125/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 18200 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ ಒಟ್ಟು 3725/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ 177 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.