Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ;-13/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03-50 UÀAmÉUÉ «ÄgÀeï ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gï PÉJ-35/ J¥sï-50 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀASÉå 4929 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-35/J¥sï-50 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.(DgÉÆæ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §¸ï£ÀÄß £Àqɹ F oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¤®ªÀAf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÁ®ºÀ½î - zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ï£ÀÄß MªÉÄä¯É §®PÉÌ £Àqɹ gÀ¸ÀÛ §¢UÉ ºÁQzÀ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ UÀÄ¢Ý §¸ï GgÀĽ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ £ÀA§gï 1007 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2£Éà WÀlPÀ. FvÀÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛÛ EvÀgÉÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀgÉ §¹ì£À ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ wæêÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀPÉÌ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2016.  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.01.2016 gÀAzÀÄ  67 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.