Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 30/10/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, ಮಕಾಶಿ,55ವರ್ಷ,ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೆಂದು ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಹೊಲದ ದಾರಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ,ವಯ:45,  ಹಾಗು ಇತರೆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲರು ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ EªÀgÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾಕಲೆ ಬ್ಯಾಡ ಜಾತಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವೂ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೂ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿಯೇನಲೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಅದೇ ಬಂಡಿಗುಟದಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 ಕಲಂ: 341, 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 30-10-2013 gÀAzÀÄ 4-50 ¦.JA.PÉÌ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 gÀ°è  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆÃPÀ£ï UÉÆïÁÝgÀ vÀAzÉ PÁ°¥ÀzÀ UÉÆïÁÝgÀ 60ªÀµÀð, PÀëwæÃAiÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À  ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 460/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2013  PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ, ¥ÀÆeÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«   FPÉAiÀÄÄ ಆರೋಪಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ 03 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ನೀನು ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೈದುನ ಕೃಷ್ಣ ಇವರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ನೀನು ಹೋಗವಲ್ಲಿ ನಿನಗ ಹೆಂಗಾ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನನಗ ಗೊತ್ತಾದ ಅಂತಾ ಅಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮೈಧುನ ಕೃಷ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಎಡಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 225/2013 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 323, 355, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡೆನು.
                 DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-f®èqÀ§AqÀvÁ-UÀzÁé¯ï (J¦) ¦üAiÀiÁ𢠠FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ :26-10-2013 gÀAzÀÄ 22-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀļÀ°, QjAiÀÄ ¨sÀzÀævÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤. ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï±Á¥ïÖ£À JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄ UÀt «¨sÁUÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄðzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà ©¯Éè ¸ÀA1063 EªÀjUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ qÁ:D£ÀAzï ¥ÀÄPÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ, JµÉÖà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀAvÀgÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ L.«.¸ÁÖöåAqï gÁqï¤AzÀ, ©.¦.D¥ÀgÉÃlgïUÀ½AzÀ ,PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀªÁV G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄvÁÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ fêÀgÀPÀëPÀ OµÀ¢UÀ¼À£ÀÄß, ¦üæÃeï, PÀÄað, mÉ°¥ÉÆãÀÄ, gÀÆ«£À ¨ÁV®Ä, QlQUÀ¼ÀÄ, PÀA¥À¤AiÀÄ D¹ÛUÀ½UÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr ºÁQ ªÉÊzÀåjUÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ºÀlÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 143, 147, 332, 353, 342, 504, 506, ¸À»vÀ 149  L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥Áæ»Ã©µÀ£ï D¥ï ªÉÊïɣïì CUɣɸïÖ ªÉÄrPÉÃgï  ¸À«ð¸ï ¥À¸ÉÆÃð£À¯ï & qÁåªÉÄeï lÄ ¥Áæ¥Ànð E£ï ªÉÄrPÉÃgï ¸À«ð¸ï E£ïì¸ÀÆÖöåµÀ£ïì DPïÖ -2009  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.10.2013 gÀAzÀÄ  76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.