Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢;24-10-13 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ dA¨sÀ®¢¤ß  UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°î ªÀÄÈvÀ gÀAUÀAiÀÄåvÀAzÉPÀgÀtUËqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀðeÁ: F½UÉÃgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:dA¨sÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀÄrzÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É CAvÁ MzÁÝಡಿ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄvÉì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è QæëģÁ±ÀPÀOµÀ¢AiÀÄ£ÀÄßMzÁÝqÀĪÁUÀ¦AiÀiÁ𢠣ÉÆÃr zÉêÀzÀÄUÀðD¸ÀàvÉæUÉ CA§å¯Éøïì £À°è E¯ÁdÄ ¥Àr¹ ºÉÃaÑ£À E¯ÁdÄPÀÄwgÀÄgÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁªÀÄR 24-10-2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUɪÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°èAiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆAiÀiÁªÀÅzÉvÀgÀºÀzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀUÉÊgÉEgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 22/2013 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ: 22-10-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ r.PÀªÀÄ®PÀgï vÀAzÉ qÁå¤AiÀįï 38 ªÀµÀð, eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï G-¹JA¹ AiÀÄ°è ªÀPïð E£À¸ï¥ÉPÀÖgï ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA 1-11-1128 gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄå PÁ¯ÉÆä ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZïð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯ  ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 24-10-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣೆ ಯು ಡಿ ಆರ್ ನಂ 15/2013 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAl CAiÀÄå¥Àà, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¥ËqÀgÀ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 41/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 24-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀjAzÀ 15 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CQ: 720/- gÀÆ,  9 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 432/- gÀÆ, 21 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì 180 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 924/- gÀÆ. 19 UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 912/- gÀÆ, 8 UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ, 08 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ,  MlÄÖ 3692/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï  oÁuÉUÉ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/13, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          25-10-2013 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA.PÉÌ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ  ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄAdļÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ,¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ   vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «£Á PÁgÀt C¥ÀªÁzÀ ºÉÆÃj¸ÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹, E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ JwÛzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2013 PÀ®A. 504, 323, 354, 506  L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.10.2013 gÀAzÀÄ  119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.