Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Oct 2012

Special Press Report


         
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀȵÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J. 36 JA 9077 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹.ºÉZï. ¥ËAqÀgÀ£ÀÄß CgÀ¨ï ªÁqÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  f¯Áè ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀgÀªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ªÀÄzÁåºÀß 3.35 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÀæµÀgï §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 25 ¨ÁåUï UÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ CAzÁdÄ 750 PÉ.f. ¹.ºÉZï.¥ËAqÀgï C.Q. 3,62,500/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀµÀægï fÃ¥ï  C.Q.gÀÆ: 3,00,000/- , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100/-ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 1]ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 29 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ , 2]±ÀAPÀgÀUËqÀ, 3]dA¨sÀ£ÀUËqÀ, 4]¸Àħâ£ÀUËqÀ , 5] §®gÁªÀÄUËqÀ  vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð F½UÉÃgÀ G: gÁdªÀiÁºÀ¯ï ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ªÀå¥ÁgÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 127/2012 PÀ®A: 273,284,328,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 34,32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.