Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ.23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E®PÀ¯ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉQ̺Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ-29-J-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-36-JA-2582 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à fÃ¥ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆAzÀ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀAiÀÄ.26 ªÀµÀð, eÁw.¨sÉÆë, G.ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀnÖUÁæªÀÄ.FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À , vÀAVUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á.PÉøÀgÀ¨sÁ« vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀDmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A.279.337.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¢£Á®Æ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Æ DPÉUÉ  PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 23-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ºÀt J°èAzÀ vÀgÀ°Ã CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ J°èAzÀ vÀgÀ°Ã CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A. 498 (J) 504,323,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 jAzÀ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ. vÀªÀÄäAiÀÄå PÁAiÀiÁð ¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: mÉÊ¥ï-4/112 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 15,000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀÄUÀÎj Pɦ¹AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀiÁð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: mÉÊ¥ï-5/151 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 454, 457, 380  L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        §qÉøÁ§ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-ºÀAa£Á¼ÀFvÀ£À ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ zÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.15 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.45 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wPÀÌ¥Àà vÀAzÉ §qÉøÁ§, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ºÀAa£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A; 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀB16-10-2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/CgÀ½¨ÉAa  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 1359/1 ªÀÄvÀÄÛ 1359/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÆüÀªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1)PÀqÀUÉÆÃ®Ä CAfãÀAiÀÄå 2)C©üõÉÃPï £ÁqÀUËqÀ 3)CªÀÄgÉñÀ ZÀÄQÌ 4)²ªÁ£ÀAzÀ ZÀÄQÌ 5)GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ  PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ' ¯Éà ºÀjd£À ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ FUÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ £ÉÆÃqÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ¨ÉA§°UÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ DvÀ¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d«Ää£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹ PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jf¸ÀÖgï D¦üù£À°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß jf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ¢£ÁAPÀB22-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁ𢠩vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ d«Ää£À°è PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 406, 420, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ-22/10/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ J¸ï.J£ï vÁAqÀzÀ VjAiÀÄ¥Àà£À ®ªÀiÁt ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀè ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄPï ¸Á-J¸ï.J£ï vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAvÉ ¢ªÀ¸À DgÉÆæü £ÀA.5 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ DgÉÆæü £ÀA.6 £ÉÃzÀݪÀgÀ UÁrAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĽî£À VÃqÀUÀ¼ÀÄ vÉgÉZÀĪÀAvÉ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ PÁgÀ®PÀÄAn, 55 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á-PÉ EgÀ§UÉgÁ  FvÀ£À ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-36/1644 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁAqÀzÀ°è DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DmÉÆÃzÀ ªÀÈgï QwÛ ºÁQ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012PÀ®A, 143,147,341,323,504,427 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2012 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.