Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jun 2013

RAICHUR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀÄÁð®AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.06.2013 

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ 
 UÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, 
 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ-23 eÁw-ªÉÆÃa ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ r.Jqï. JgÀqÀ£É ªÀµÀðzÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁUÀÄvÉÛÃ£É JA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 19-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ E° ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉªÀ£É ªÀiÁraQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÁgÀAiÀÄt ºÀÈzÀAiÀiÁ®AiÀÄ (JªÀiï.J¸ï.ºÉZï.) D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/13 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

¦ügÁå¢ü ¨Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄAnUÉÃj 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß FUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. DgÉÆævÀ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀĪÀzÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÄtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÀr ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀnÖUÉ vÀgÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzsÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 PÀ®A 498(J), 302 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.06.2013 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.