Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢


                  
¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1) ¯Áj £ÀA. J.¦-24/n©-2346 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ gÁeÁgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ 2) ¯Áj £ÀA. J.¦-29/n.J-7878 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà °Ãeï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 2 ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð® PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà JA. ©üêÀÄgÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃ. E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄð£À ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä¤gÀ¯ïì PÁ¤ì¸ÉÖAmï gÀƯï 1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ gÀÆ¥À UÀAqÀ ¨Á§Ä, 24ªÀµÀð, J¸ï.¹.(ªÀiÁ¯Á) ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: SÁzÀgÀUÀÄAqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FSÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨Á§Ä 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉAnæUï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ®PÀë£À ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ JA§ÄªÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ dA§tÚ£ÀÄ PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÀgÁAqÀzÀ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV  ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2012 PÀ®A. 304(), 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð                       ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 27ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á- vÀ¥ÀàgÀUÀÄqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ-30/08/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£ÀßUÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß E§âgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄßvÀ£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß eÉÆvÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÀÄaÑ E¢Ý ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß aPÀ̪ÀÄä £À£Àß vÀAzÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É J¯É ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.135/2012 PÀ®A:- 504,323,498(J) 324,506, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   

 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ  199 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  32.800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.