Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jun 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w : 

  1) ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:-¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ-20 eÁ- ®A¨Át G- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á- zÀªÀiÁð£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ (¸Á¹éUÉÃgÁ) FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-28 eÁ- ®A¨Át G- PÀÆ° ¸Á- UÀrØ vÁAqÁ(¸Á¹éUÉÃgÁ) EvÀ£ÀÄ FUÉÎ 02 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄzÀªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀqɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 01 ®PÀë gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 04 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ,  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¤ÃrzÁÝgÉ E£ÀÆß 50,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ  DgÉÆævÀ£ÀÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13/06/2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉ E°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁV¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæ dgÀÄV¸À®Ä ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ, ªÀ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß ¸ÀA: 98/2020 PÀ®A. 498(J),323, 504,506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


      2) EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.06.2020 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÉÊAiÀÄzÁ »Ã£Á vÁ§¸ÀÄìªÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆù£ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £Á®ÄÌ  d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MlÄÖ K¼ÀÄ d£À d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÉÛêÉ. ¸À£ï 2017 £Éà ¸Á°£À°è E§âgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 25.11.2019 gÀAzÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Á°Ì ¥sÀAPÀë£À ºÁ¯ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è ªÀÄzÀĪAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25,000 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀi˹ãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C° (UÀAqÀ)2) ¥sÀgÀeÁ£Á UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï C° (CvÉÛÀ)3) ¸ÉÊAiÀÄzï C° vÀAzÉ ªÀÄPÀzÀĪÀiï ¸Á§ (ªÀiÁªÀ)4) ¸ÉÊAiÀÄzï «Ä¸ÀQ£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C° (¨sÁªÀÀ) J¯ÁègÀÆ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¯ÁAiÀÄQ̯Áè, ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÀrªÉÄ vÀA¢¢Ý ©d£É¸ï UÉ E£ÀÆß 2 ®PÀëöå ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉà £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ £À£ÀUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉÃ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ZÉ°è ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15.06.2020 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ “¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß 2 ®PÀëöå ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉà £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀƼɔ CAvÁ £À£ÀUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀgÀzÀÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ªÀÄ»¼Á oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2020 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 & 4 r.¦.DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
            ದಿನಾಂಕ: 17.06.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨ÁZÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: avÁ¥ÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 15/06/2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಕ್ಕಳಾದ ನೀಲಮ್ಮಳು ತನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಯಾ: 14ವರ್ಷ, ಅಮರೇಶ ವಯಾ: 12ವರ್ಷ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಯಾ: 10ವರ್ಷ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು  ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಾದ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಟಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಟಗೇರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ, ಸಂಬಂದಿಕರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ 138/2020 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.