Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jul 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ :
            ದಿನಾಂಕ:-17.07.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು 1)ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ಬೋವಿ ಜಾತಿ:ವಡ್ಡರ ಉದ್ಯೋಗ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ 2)ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಥೋಡ್ ದೇಸಾಯಿ ಬೋಗಾಪೂರ ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ 3) ಶಾಂತಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಯಂಕನಗೌಡ ಮುಂಡರಗಿ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರ-ಬಾಹರ ಎಂಬ 52 ಏಲೆಗಳಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ. 283, 394, 01,101, 291, 140, ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  3310/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 16/2020 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-22  ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:18.07.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

CªÀ±Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :
       ¢£ÁAPÀ: 18.07.2020 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©.Dgï. ªÉAPÀtÚ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, G¥À ¤zsÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.07.2020 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀAfÃ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÉ ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ §AzÀAvÀºÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §A¢zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà JA.r. ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¹.¦.L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ n.r. ¦.J¸ï.L, ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.36/f-212 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ vÀAfÃ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦, vÀAfÃ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 45 PÉ.f.AiÀÄ 45 aîUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 20.25 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ CQÌ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,500/- gÀÆ,. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd½î ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃn ºÉÆA¢zÀªÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ KjAiÀiÁUÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmɬÄAzÀ 8.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ LZÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.06/J.J.2601 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ, dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ dAiÀÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2020 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.