Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jul 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ :
            ದಿನಾಂಕ 16.07.2020 ರಂದು 17.50 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ರಮೇಶಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಯಾ: 46 ವರ್ಷ ಜಾ: ರಜಪೂರ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು PÀ.gÁ.¥ÉÆà ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¸Áé«Ä ¦.J¸ï.L ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 29/2020 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  17.07.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 95/2020 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

¦ügÁå¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ,48ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¨ÉƪÀÄä£Á¼À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-17-07-2020 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-22/1/1 £ÉzÀÝgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 mÁæPÀÖgÀ£ÀµÀÄÖ eÉÆüÀzÀ ¸À¥ÉàAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄëUÁV ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ- 01-07-2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ  ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¶äPÀªÁV §tªÉUÉ ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ¸ÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï¤AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. ¨ÉAQ ºÁgÀzÉ eÉÆüÀzÀ §tªÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV CAzÁdÄ 70,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA- 04-2020 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ zÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.