Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2019

Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ವರದಕ್ಷಣ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ²æñÉʯï PÀÄA¨ÁgÀ 23 ªÀµÀð GDw G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:vÁ½PÉÆÃn ºÁ°ªÀ¹Û ºÀAa£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J-1 ²æñÉÊ®vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 24 ªÀµÀð G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À EªÀgÀÄ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-08-18 gÀAzÀÄ G¥À£ÉÆAzÀuÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄzÀ°è J-2 ¤AUÀ¥Àà J-3 ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ 10 ®PÀë ¸Á®ªÁVzÉ D ºÀt wÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÉÆÃuÁ CAvÁ J-2 ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J-2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J-1 UÉ §Ä¯Él UÁr PÉÆr¸À®Ä 3 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉà ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÀt vÀgÀ®Ä MvÁ۬ĹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß  vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 27-12-18 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆjUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 440/18 PÀ®A 323,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.