Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 15.12.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1]C§Äݯï eÁ«Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»zï ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉ®Øgï PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 3470/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಮೂರು ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರು, ಆರೋಪಿ ನಂ 06 ನೇದ್ದವನು ಪರಾರಿಯಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:233/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                
         ದಿನಾಂಕ:15.12.2016 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  15.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£ÁzÀ ಶ್ರೀ ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 46 ವರ್ಷ  ಜಾ ನಾಯಕ , :ಕೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಇ  ಟೈಪ್-5-160 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೋ ನಂ 9449144100 gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೇ ದಿನಾಂಕ 23.11.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುನಾ ದಿನಾಂಕ 24.11.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಾ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ಡ್ ರೂಮ ಅಲ್ಮರ್ ಬೀಗ್ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 1)  300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ  ಅ ಕಿ ರೂ 12600/- 2)  8 ಗ್ರಾಂ  ಬಂಗಾರ ಬೆಂಡೋಲಿ ಅಕಿ 6500/- ರೂ3) ನಗದು ಹಣ ರೂ 4500/- ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 23600/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳುನ್ನು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2016 PÀ®A: 454,457,380 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                         


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :16.12.2016 gÀAzÀÄ 92 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.