Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Dec 2016

Reported Crimes


                                       


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ MlÄÖ 46 SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÁUÀÆ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ)  MlÄÖ 06 SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÁ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV CºÀð C¨sÁåyðUÀ½AzÀ D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß 07.12.2016 gÀ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï PÀbÉÃj ªÉüÀAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 09.12.2016 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢ü UÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁåAPÀUÀ¼À°è £ÉÆÃlÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, Cfð¸À°è¹zÀAvÀºÀ C¨sÁåyðUÀ¼ÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¨sÀåyðUÀ¼À »vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß 07.12.2016 jAzÀ 14.12.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 09.12.2016 jAzÀ 16.12.2016 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16.12.2016 gÀ ªÀgÉUÉ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 09.11.2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À EvÀgÉ CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ.14-12-2016ರಂದು ರಾತ್ರಿ10-30ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಹನುಮಂತನು ತಾನುನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ KA-36/X-0068 ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-35ವರ್ಷ,:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಅರಕೇರಾ,ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  ಮಗನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಪೂರಕ್ಯಾಂಪು ದಾಟಿ ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನುಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ ರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ 3 ಜನರು ಮೋಟಾರಸೈಕಲ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹನುಮಂತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಎಡಹಣೆಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಎದೆಗೆ, ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2016 ಕಲಂ; 279,337,338,304(A) .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ:14-12-16 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ DqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀzÀ §¸ÀjPÀmÉÖ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ-575 mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-3119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ dAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¨Á®PÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 2 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ°èAiÉÄà mÁæPÀÖgï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃV gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï,  60, ªÀµÀð    eÁ: PÀÄgÀħgÀ,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À     oÁuÉ 232/2016 PÀ®A.279, 337, 338 304 (J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 15-12-2016 ರಂದು 11-30 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹೇಂದ್ರಾ 457-ಡಿಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ZJBG01086  ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ£ÀÄ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಜೋಳದರಾಶಿ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹೇಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಂ- ZJBG01086 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ.ಜಿ  ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಇವನು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾಲೀಕನು ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 213/2016, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ , ಕಲಂ. 3 R/w 42, 43, 44 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & ಕಲಂ 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ   ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಗೊಲ್ಲರ್ :ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊನ್ನ ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1  ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂ.50.000 /- ಹಣ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಯಾವುದೇ ದುಡಿಯಲಾರದೇ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಕುಡಿದು ತಿಂದು ತಿರುಗಾಡಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬಾರಕೋಲಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಸಪೋರ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ್ಗೆ 8-9 ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಣ  ಹಾಗು  ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ  ಇದ್ದ ಹಣ ಒಟ್ಟು ರೂ. 70.000/- ಕೊಟ್ಟರೂ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2016 ರಂದು 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ದುಃಖಾಪಾತ ಗೊಳಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಮೇಶನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.¸À¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄಗುನ್ನೆ ಸಂ 115/2016  PÀ®A: 498() 323, 324, 506  ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3, 4 ಡಿಪಿ  ಆಕ್ಟ್ 1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      ¢£ÁAPÀ 12-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄgÉrØ PÉAZÀ£ÀUÀÄqÀØ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:UÁAiÀÄwæ ¸Á«Ä¯ï ºÀwÛgÀ, §¼Áîj gÀ¸ÉÛ, ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f.§¼Áîj ºÁ.ªÀ. ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 gÁªÀÄgÉrØ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dgÀÄVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É AiÀÄ°è ¸ÀÄR fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt DgÉÆæ vÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À ¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ §AeÉ EgÀÄwÛÃ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2 ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁV®è, PÁgÀt ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1 ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, E®èªÁzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 13-12-16 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀiÁ£À vÉUÉ¢gÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ, E®èªÁzÀ°è E¯Éèà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ¸Á¬Ä, ºÀt vÀgÀzÉà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ 280/2016 PÀ®A143,147,   498 (J), 504, 323, 506 gÉ/«  149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 & 4 r.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :15.12.2016 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.